to speak through the nose

listen to the pronunciation of to speak through the nose
Englisch - Türkisch
genizden konuşmak
genizden konuşmak
nasalize
genizden çıkarmak
nasalize
genizden çıkar
nasalize
{f} genizleşmek
nasalize
{f} genizleştirmek
Englisch - Englisch
snoach
nasalize
pronounce with a nasal sound
to speak through the nose
Favoriten