to smash, to destroy

listen to the pronunciation of to smash, to destroy
Englisch - Türkisch
kırıp dökmek
to smash, to destroy
Favoriten