to put the ball in play by throwing it up between two opponents

listen to the pronunciation of to put the ball in play by throwing it up between two opponents
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
tip off
to put the ball in play by throwing it up between two opponents

  Silbentrennung

  to put the Ball in play by throwing it up be·tween two opponents

  Türkische aussprache

  tı pût dhi bôl în pley bay thrōîng ît ʌp bitwin tu ıpōnınts

  Aussprache

  /tə ˈpo͝ot ᴛʜē ˈbôl ən ˈplā ˈbī ˈᴛʜrōəɴɢ ət ˈəp bēˈtwēn ˈto͞o əˈpōnənts/ /tə ˈpʊt ðiː ˈbɔːl ɪn ˈpleɪ ˈbaɪ ˈθroʊɪŋ ɪt ˈʌp biːˈtwiːn ˈtuː əˈpoʊnənts/

  Wort des Tages

  talion
Favoriten