to put (something) to a vote

listen to the pronunciation of to put (something) to a vote
Englisch - Türkisch
oylamak
oya koymak
reye koymak
to put (something) to a vote
Favoriten