to grope awkwardly in trying to find something

listen to the pronunciation of to grope awkwardly in trying to find something
Englisch - Englisch
fumble
to grope awkwardly in trying to find something

  Silbentrennung

  to grope awk·ward·ly in try·ing to find some·thing

  Türkische aussprache

  tı grōp ôkwırdli în trayng tı faynd sʌmthîng

  Aussprache

  /tə ˈgrōp ˈôkwərdlē ən ˈtrīɴɢ tə ˈfīnd ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˈɡroʊp ˈɔːkwɜrdliː ɪn ˈtraɪŋ tə ˈfaɪnd ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  facile
Favoriten