to explain away; to mitigate; to excuse

listen to the pronunciation of to explain away; to mitigate; to excuse
Englisch - Englisch
salve
to explain away; to mitigate; to excuse
Favoriten