the wood of the port orford cedar tree

listen to the pronunciation of the wood of the port orford cedar tree
Englisch - Englisch
port orford cedar
the wood of the port orford cedar tree

  Silbentrennung

  the wood of the port orford ce·dar Tree

  Türkische aussprache

  dhi wûd ıv dhi pôrt ôrfırd sidır tri

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈwo͝od əv ᴛʜē ˈpôrt ˈôrfərd ˈsēdər ˈtrē/ /ðiː ˈwʊd əv ðiː ˈpɔːrt ˈɔːrfɜrd ˈsiːdɜr ˈtriː/

  Wort des Tages

  catechumen
Favoriten