the quality of being adventurous

listen to the pronunciation of the quality of being adventurous
Englisch - Englisch
adventurousness
the quality of being adventurous

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing ad·ven·tur·ous

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng ädvençırıs

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ adˈvenʧərəs/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ ædˈvɛnʧɜrəs/

  Wort des Tages

  googol
Favoriten