the process of removing the magnetic field from an object

listen to the pronunciation of the process of removing the magnetic field from an object
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
demagnetization
the process of removing the magnetic field from an object

  Silbentrennung

  the proc·ess of re·mo·ving the mag·net·ic field from an ob·ject

  Türkische aussprache

  dhi prôses ıv rimuvîng dhi mägnetîk fild fırm ın ıbcekt

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈprôˌses əv rēˈmo͞ovəɴɢ ᴛʜē magˈnetək ˈfēld fərm ən əbˈʤekt/ /ðiː ˈprɔːˌsɛs əv riːˈmuːvɪŋ ðiː mæɡˈnɛtɪk ˈfiːld fɜrm ən əbˈʤɛkt/
Favoriten