the formation and release of a substance in the body

listen to the pronunciation of the formation and release of a substance in the body
Englisch - Englisch
secretion
the formation and release of a substance in the body

  Silbentrennung

  the for·ma·tion and re·lease of a sub·stance in the bo·dy

  Türkische aussprache

  dhi fôrmeyşın ınd rilis ıv ı sʌbstıns în dhi bädi

  Aussprache

  /ᴛʜē fôrˈmāsʜən ənd rēˈlēs əv ə ˈsəbstəns ən ᴛʜē ˈbädē/ /ðiː fɔːrˈmeɪʃən ənd riːˈliːs əv ə ˈsʌbstəns ɪn ðiː ˈbɑːdiː/

  Wort des Tages

  sutler
Favoriten