the cost or expense of coining money

listen to the pronunciation of the cost or expense of coining money
Englisch - Englisch
coinage
Cost or expense
damage
the cost or expense of coining money

  Silbentrennung

  the cost or ex·pense of coining mon·ey

  Türkische aussprache

  dhi kôst ır îkspens ıv koynîng mʌni

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkôst ər əkˈspens əv ˈkoinəɴɢ ˈmənē/ /ðiː ˈkɔːst ɜr ɪkˈspɛns əv ˈkɔɪnɪŋ ˈmʌniː/

  Wort des Tages

  acumen
Favoriten