the approval sought for doing something one has decided to do

listen to the pronunciation of the approval sought for doing something one has decided to do
Englisch - Englisch
Advise
the approval sought for doing something one has decided to do

  Silbentrennung

  the ap·prov·al sought for do·ing some·thing one has de·ci·ded to do

  Türkische aussprache

  dhi ıpruvıl sôt fôr duîng sʌmthîng hwʌn hız dîsaydîd tı du

  Aussprache

  /ᴛʜē əˈpro͞ovəl ˈsôt ˈfôr ˈdo͞oəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈhwən həz dəˈsīdəd tə ˈdo͞o/ /ðiː əˈpruːvəl ˈsɔːt ˈfɔːr ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ ˈhwʌn həz dɪˈsaɪdɪd tə ˈduː/

  Wort des Tages

  eschatology
Favoriten