the act of engulfing

listen to the pronunciation of the act of engulfing
Englisch - Türkisch

Definition von the act of engulfing im Englisch Türkisch wörterbuch

engulfment
yutma
the act of
eyleminin
Englisch - Englisch
engulfment
the act of engulfing

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv îngʌlfîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ənˈgəlfəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ɪnˈɡʌlfɪŋ/

  Wort des Tages

  detriment
Favoriten