the act of carefully viewing or examining

listen to the pronunciation of the act of carefully viewing or examining
Englisch - Türkisch

Definition von the act of carefully viewing or examining im Englisch Türkisch wörterbuch

perusal
dikkatle okumak
perusal
dikkatle okuma
the act of
eyleminin
perusal
mütalaa
perusal
{i} inceleme
perusal
{i} okuma (dikkatle)
perusal
{i} okuma
perusal
{i} inceleme, tetkik etme
Englisch - Englisch
perusal
the act of carefully viewing or examining

  Silbentrennung

  the act of care·ful·ly view·ing or ex·am·in·ing

  Türkische aussprache

  dhi äkt ıv kerfıli vyuîng ır îgzämînîng

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈkerfəlē ˈvyo͞oəɴɢ ər əgˈzamənəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ˈkɛrfəliː ˈvjuːɪŋ ɜr ɪɡˈzæmɪnɪŋ/

  Wort des Tages

  topiary
Favoriten