that which depends on an uncertain event

listen to the pronunciation of that which depends on an uncertain event
Englisch - Englisch
Aleatory
that which depends on an uncertain event

  Silbentrennung

  that which depends on an un·cer·tain e·vent

  Türkische aussprache

  dhıt hwîç dîpendz ôn ın ınsırtın ivent

  Aussprache

  /ᴛʜət ˈhwəʧ dəˈpendz ˈôn ən ənˈsərtən ēˈvent/ /ðət ˈhwɪʧ dɪˈpɛndz ˈɔːn ən ənˈsɜrtən iːˈvɛnt/

  Wort des Tages

  dis
Favoriten