talk about everything under the sun

listen to the pronunciation of talk about everything under the sun
Englisch - Englisch
talk about every imaginable issue
talk about everything under the sun

  Silbentrennung

  talk a·bout eve·ry·thing un·der the Sun

  Türkische aussprache

  tôk ıbaut evrithîng ʌndır dhi sʌn

  Aussprache

  /ˈtôk əˈbout ˈevrēˌᴛʜəɴɢ ˈəndər ᴛʜē ˈsən/ /ˈtɔːk əˈbaʊt ˈɛvriːˌθɪŋ ˈʌndɜr ðiː ˈsʌn/

  Wort des Tages

  abbreviation
Favoriten