suddenly become dense

listen to the pronunciation of suddenly become dense
Englisch - Türkisch
birden yoğunluk kazanmak
suddenly become dense

  Silbentrennung

  sud·den·ly be·come dense

  Türkische aussprache

  sʌdınli bîkʌm dens

  Aussprache

  /ˈsədənlē bəˈkəm ˈdens/ /ˈsʌdənliː bɪˈkʌm ˈdɛns/

  Wort des Tages

  bombinate
Favoriten