source whose credibility can be counted upon

listen to the pronunciation of source whose credibility can be counted upon
Englisch - Englisch
reliable source
source whose credibility can be counted upon

  Silbentrennung

  source whose cre·di·bi·li·ty Can be counted up·on

  Türkische aussprache

  sôrs huz kredıbîlîti kın bi kauntıd ıpän

  Aussprache

  /ˈsôrs ˈho͞oz ˌkredəˈbələtē kən bē ˈkountəd əˈpän/ /ˈsɔːrs ˈhuːz ˌkrɛdəˈbɪlɪtiː kən biː ˈkaʊntəd əˈpɑːn/

  Wort des Tages

  eschatology
Favoriten