simple past of go to the dogs

listen to the pronunciation of simple past of go to the dogs
Englisch - Englisch
went to the dogs
simple past of
blew
simple past of go to the dogs

  Silbentrennung

  sim·ple past of go to the dogs

  Türkische aussprache

  sîmpıl päst ıv gō tı dhi dôgz

  Aussprache

  /ˈsəmpəl ˈpast əv ˈgō tə ᴛʜē ˈdôgz/ /ˈsɪmpəl ˈpæst əv ˈɡoʊ tə ðiː ˈdɔːɡz/

  Wort des Tages

  chutzpah
Favoriten