say that one was not involved in

listen to the pronunciation of say that one was not involved in
Englisch - Englisch
deny involvement in
say that one was not involved in

  Silbentrennung

  Say that one was not in·volved in

  Türkische aussprache

  sey dhıt hwʌn wız nät învälvd în

  Aussprache

  /ˈsā ᴛʜət ˈhwən wəz ˈnät ənˈvälvd ən/ /ˈseɪ ðət ˈhwʌn wəz ˈnɑːt ɪnˈvɑːlvd ɪn/

  Wort des Tages

  pudency
Favoriten