run amuck

listen to the pronunciation of run amuck
Englisch - Türkisch
öldürmek için saldırmak
etrafa saldırmak
gözü dönüp saldırmak
Englisch - Englisch
go wild; rush out in a state of madness or frenzy
run amuck
Favoriten