rum

listen to the pronunciation of rum
Englisch - Türkisch
alkollü içki
rom

Tom rom şişesini açtı ve bir bardağa biraz döktü. - Tom opened the bottle of rum and poured some into a glass.

Tom bir rom ve kola sipariş etti. - Tom ordered a rum and Coke.

{s} acayip
{s} şaşırtıcı
Rum
(Tıp) Şeker kamışından hazırlanan bir içki, rom
antika
{i} içki

Tom, bir şişe rom almak için içki dükkanına gitti. - Tom went to the liquor store to buy a bottle of rum.

İçkine çok mu rom kattım? - Did I put too much rum in your drink?

{s} garip

Gemide garip söylentiler var. - There are strange rumors afloat.

{s} tuhaf

Tuhaf söylentiler dolaşıyor. - Strange rumors are going around.

{s} komik
rum cocktail
rom kokteyli
rum fish
rum balık
rum runner
içki kaçakçısı
bay rum
defne romu
jamaica rum
jamaika romu
rummer
büyük içki bardağı
red rum
kırmızı rom
sponge cake soaked in rum
pandispanya rom batırılmış
bay rum
defne ispirtosu
bay rum
defne losyonu
jamaican rum
jamaika romu
rummer
içki bardak
rummer
{i} büyük bardak
rummer
büyücek içki bardağı
rummer
(isim) büyük bardak
Türkisch - Türkisch
Anadolu da yetişen Divan şairlerine verilen ad
(Osmanlı Dönemi) Anadolu
(Osmanlı Dönemi) Romalı
(Osmanlı Dönemi) Osmanlı Devleti ve Arabistan hârici yerler
Rumlara ilişkin, Rumlarla ilgili
Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan, Roma yurttaşı haklarına sahip olan halk
Doğu ülkelerinde yaşayan Yunan asıllılara verilen ad
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
rum baba
(Gıda) Şambaba tatlısı
RUM SURESİ
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in 30. suresidir. Mekkîdir
Rum 1
(Kuran) Elif, Lam, Mim
Rum 10
(Kuran) Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp, onları alaya alarak kötülük yapanların sonu pek kötü oldu. *
Rum 11
(Kuran) Allah önce yaratır, ölümünden sonra tekrar diriltir. Sonunda O'na döneceksiniz
Rum 12
(Kuran) Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler
Rum 13
(Kuran) Koştukları ortakları artık şefaatçileri değildir; ortaklarını inkar ederler
Rum 14
(Kuran) Kıyamet koptuğu gün, işte o gün, darmadağın olurlar
Rum 15
(Kuran) Ama inanıp yararlı iş işleyenler, ağırlanacakları bir cennette bulunurlar
Rum 16
(Kuran) İnkar edip, ayetlerimizi ve ahirette Bana kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabla yüzyüze bırakılırlar
Rum 19
(Kuran) O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz. *
Rum 20
(Kuran) Sizi topraktan yaratması O'nun varlığının belgelerindendir. Sonra hemen birer insan olup yeryüzüne yayılırsınız
Rum 21
(Kuran) İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen millet için dersler vardır
Rum 22
(Kuran) Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O'nun varlığının belgelerindendir. Doğrusu bunlarda, bilenler için dersler vardır
Rum 23
(Kuran) Geceleyin uyumanız, gündüz de lutfundan rızık aramanız O'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda kulak veren millet için dersler vardır
Rum 24
(Kuran) Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi O'nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen millet için dersler vardır
Rum 25
(Kuran) Göğün ve yerin O'nun buyruğu ile ayakta durması O'nun varlığının belgelerindendir. Sonra sizi kabirlerinizden bir çağırmaya görsün, hemen çıkıverirsiniz
Rum 26
(Kuran) Göklerde ve yerde olanlar O'nundur; hepsi O'na boyun eğmiştir
Rum 27
(Kuran) Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu, O'nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O'nundur. O, güçlüdür, Hakim'dir.*
Rum 28
(Kuran) Allah size kendinizden bir misal vermektedir: Size verdiğimiz rızıklarda, emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit Sûrette hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız ? Düşünen millete ayetleri böylece uzun uzadıya açıklarız
Rum 29
(Kuran) Hayır; zulmedenler, körü körüne kendi heveslerine uymuşlardır. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola eriştirebilir? Onların yardımcıları da yoktur
Rum 30
(Kuran) Hakka yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur; işte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler
Rum 35
(Kuran) Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik
Rum 36
(Kuran) İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler, ama yaptıklarından ötürü başlarına bir kötülük gelirse hemen ümitlerini kaybediverirler
Rum 37
(Kuran) Allah'ın, rızkı dilediğine yayıp bir ölçüye göre verdiğini görmezler mi? Doğrusu bunda, inananlar için dersler vardır
Rum 38
(Kuran) Yakınlığı olana, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını dileyenler için bu daha hayırlıdır. İşte onlar saadete erenlerdir
Rum 39
(Kuran) İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz her hangi bir faiz Allah katında artmaz; fakat, Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz herhangi bir sadaka böyle değildir. İşte onlar sevablarını kat kat artıranlardır
Rum 40
(Kuran) Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren daha sonra da dirilten Allah'tır. O'na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle bir şey yapan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. *
Rum 41
(Kuran) İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır
Rum 42
(Kuran) De ki: "Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerden çoğu putperest olanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın
Rum 43
(Kuran) İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce, kendini dosdoğru dine yönelt
Rum 44
(Kuran) Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhine olur. Yararlı iş işleyen kimseler, kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar
Rum 45
(Kuran) Çünkü Allah inanıp yararlı iş işleyenlere lutfundan karşılık verecektir. Doğrusu O, inkarcıları sevmez
Rum 46
(Kuran) Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetini tattırması, buyruğu ile gemilerin yürümesi, lutfundan rızık istemeniz, O'nun varlığının belgelerindendir. Belki şükredersiniz
Rum 47
(Kuran) And olsun ki! Senden önce, bir çok peygamberleri ümmetlerine gönderdik, onlara belgeler getirdiler; dinlemeyip suç işleyenlerden öc aldık, zira inananlara yardım etmek bize hak olmuştu
Rum 50
(Kuran) Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölüleri O diriltir. O her şeye Kadir'dir
Rum 51
(Kuran) Bir rüzgar göndersek de yeşilliklerin sarardığını, görseler hemen nankörlüğe başlarlar
Rum 52
(Kuran) Tabiidir ki sen ölülere katiyyen işittiremezsin; dönüp giden sağırlara da çağrıyı duyuramazsın
Rum 53
(Kuran) Körleri sapıklıkalrından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin; ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin; işte onlar müslümanlardır. *
Rum 54
(Kuran) Sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvetli kılan, sonra da kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yapan Allah'tır. O, dilediğini yaratır; bilendir, Kadir olandır
Rum 55
(Kuran) Kıyamet koptuğu gün suçlular sadece çok kısa bir müddet kalmış olduklarına yemin ederler. Böylece onlar dünyada da aldatılıp haktan döndürülüyorlardı
Rum 56
(Kuran) Kendilerine ilim ve iman verilenler; "And olsun ki, siz Allah'ın yazısında mevcut yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür, fakat sizler anlamıyordunuz" derler
Rum 57
(Kuran) Zulmedenlerin, o gün özür beyan etmeleri fayda vermez; artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez
Rum 58
(Kuran) And olsun ki bu Kuran'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Bununla beraber, eğer sen onlara bir mucize getirmiş olsan, inkar edenler: "Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız" derler
Rum 59
(Kuran) Allah bilmeyenlerin kalblerini işte böylece kapatır
Rum 6
(Kuran) Bu, Allah'ın vaadidir; Allah verdiği sözden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler
Rum 60
(Kuran) Sabret ki, Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir kesin olarak inanmayanlar seni hafife almasınlar.*
Rum 7
(Kuran) Onlar, dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Onlar, ahiretten habersizdirler
Rum 8
(Kuran) Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi? Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkar ederler
Rum 9
(Kuran) Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce geçmiş kimselerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Ki onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler, yeryüzünü kazıp alt üst ederek onlardan çok imar etmiş kimseydiler ve onlara belgelerle peygamberler gelmişti. Böylece Allah onlara zulmetmiyor, onlar kendilerine zulmediyorlardı
Rum ateşi
Denizde veya karadaki savaşlarda Bizanslılarca kullanılan ve sürekli yanan ateş, grejuva
Englisch - Englisch
A serving of rum

Jake tossed down three rums.”.

Strange, peculiar
A distilled spirit derived from fermented cane sugar and molasses

The Royal Navy used to issue a rum ration to sailors.”.

A kind or brand of rum

Bundaburg is one of my favourite rums.”.

{n} ardent spirit distilled from cane juce
beyond or deviating from the usual or expected; "a curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang"; "they have some funny ideas about war"; "had an odd name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something definitely queer about this town"; "what a rum fellow"; "singular behavior"
Also, sometimes used colloquially as a generic or a collective name for intoxicating liquor
a card game based on collecting sets and sequences; the winner is the first to meld all their cards
Spirit produced from the fermented juices of sugar cane, sugar cane syrup, sugar cane molasses, molasses, or other sugar cane byproducts Many light-bodied rums are distilled in areas like Puerto Rico and Hawaii Most heavy-bodied rums are produced in Jamaica and Demerara
Ranger Uranium Mine
spirit distilledfrom the fermented sugar ofthe sugar cane plant Thissugar may be in the form of fresh juice, cane syrup or molasses
Made by distilling the fermented juice of sugar cane, cane syrup and molasses at 190 proof (160 proof for New England rums) It is bottled and sold at 80 proof Aged in uncharred barrels, it picks up very little color Caramel is added to create dark rums Most rums are a blend of several kinds
A slightly sweet liquor distilled from fermented sugar-cane juice or molasses Most of the world's rum is produced in the Caribbean
A spirit produced from the fermented juices of sugar cane, sugar can syrup, sugar cane molasses or other sugar cane by-products It is traditionally produced in the Caribbean
distilled from fermented molasses
Rum is an alcoholic drink made from sugar. a bottle of rum. a strong alcoholic drink made from sugar, or a glass of this drink (Probably from rumbullion (1600-1700)). unusual or strange. Distilled liquor made from sugarcane products, primarily molasses. It is first mentioned in records from Barbados 1650. Rum figured in the slave trade: slaves from Africa were traded in the West Indies for molasses, the molasses was made into rum in New England, and the rum was then traded to Africa for more slaves. British sailors received regular rum rations from the 18th century until the 1970s. Two major types are marketed. The light-bodied rums, traditionally of Puerto Rico and Cuba, employ cultivated yeast and are distilled in continuous-operation stills before being blended and aged one to four years. The heavier dark rums, traditionally of Jamaica, employ yeast spores from the air and are distilled in simple pot stills before being blended and aged five to seven years. Rum is drunk straight or mixed and is used in dessert sauces and other dishes
Rum is distilled from sugar cane, and is usually produced in tropical countries, particularly the Caribbean There are light rums, which are clear in colour and light in flavour and dark rums, which are heavier and sweeter
{s} strange, weird, unusual (British)
A kind of intoxicating liquor distilled from cane juice, or from the scummings of the boiled juice, or from treacle or molasses, or from the lees of former distillations
A queer or odd person or thing; a country parson
Old-fashioned; queer; odd; as, a rum idea; a rum fellow
nIII: work, occupation
{i} alcoholic beverage distilled from sugar-cane products
Is a sweet spirit It is clear, amber or dark brown produced in Jamaica, Cuba and other Caribbean countries Sugar cane is harvested, chopped and ground to extract the juice Water is added to the remaining mulch and it is ground once again to extract the maximum amount of sugar Both juices are mixed together then filtered The juice is heated (sometimes) fermented and distilled Distilled water is then added to bring the rum back to consumable levels (40% alc /vol ) Dark rums are sweeter than light rums Best enjoyed straight up, on the rocks, in mixed drinks, cocktails and tall drinks Blends well with fruit, fruit juices, dairy products, carbonated drinks, coffee, hot chocolate, almost all liqueurs, vodka and brandy Back to index
rum ball
A sweet made of flour, rum, and other ingredients
rum balls
plural form of rum ball
rum cake
A type of sponge cake made with rum
rum go
An odd affair; a surprising event; a confusing experience; a queer thing

Life's a rum go.

rum-tum
A light rowing boat used for racing on the Thames
rum baba
(Gıda) A rum baba or baba au rhum is a small yeast cake saturated in liquor, usually rum, and sometimes filled with whipped cream or pastry cream. It is most typically made in individual servings (about a 2" tall slightly tapered cylinder) but sometimes can be made in larger forms similar to those used for Bundt cakes
rum affair
strange deal, odd affair
rum customer
strange person, weird person
rum extract
concentrated rum used in baking
rum shop
A tavern, usually selling alcoholic beverages by the bottle as well as by the drink
rum sling
a sling made with rum
Cumberland Rum Butter
Cumberland Rum Butter is a delicious regional speciality of butter flavoured with rum, brown sugar and spices
rumly
In a rum manner; oddly, strangely
rummer
A large and tall glass, or drinking cup
rummer
{n} a kind of drinking cup, a large glass
Bacardi rum
{i} brand of rum (alcoholic beverage distilled from sugar-cane products)
bay rum
A fragrant liquid, used for cosmetic and medicinal purposes
bay rum
scented liquid made from bayberry leaves and rum or bay leaf oil mixed with alcohol and water (used in cosmetics and as medical fluid)
bay rum
An aromatic liquid originally prepared by distilling the leaves of the bay rum tree in rum and water but now usually made by mixing the oil from those leaves with other solvents
bay rum
an aromatic liquid originally obtained by distilling the leaves of the bayberry tree with rum
bay rum tree
A tropical American evergreen tree (Pimenta racemosa) having leathery leaves that yield a fragrant oil used in bay rum, perfumes, and soaps
jamaica rum
heavy pungent rum from Jamaica
rummer
a large drinking glass (ovoid bowl on a stem) for drinking toasts
rum

  Silbentrennung

  Rum

  Türkische aussprache

  rʌm

  Aussprache

  /ˈrəm/ /ˈrʌm/

  Etymologie

  [ 'r&m ] (noun.) 1654. probably short for obsolete rumbullion rum.

  Gemeinsame Collocations

  rum kesimi
Favoriten