pursuant to something

listen to the pronunciation of pursuant to something
Englisch - Türkisch
-e dayanarak
muvacehesinde
pursuant to something

  Silbentrennung

  pur·su·ant to some·thing

  Türkische aussprache

  pırsuınt tı sʌmthîng

  Aussprache

  /pərˈso͞oənt tə ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /pɜrˈsuːənt tə ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  best gold
Favoriten