process by which one party draws district boundaries to its advantage

listen to the pronunciation of process by which one party draws district boundaries to its advantage
Englisch - Englisch
gerrymandering
process by which one party draws district boundaries to its advantage

  Silbentrennung

  proc·ess by which one par·ty draws dis·trict boundaries to its ad·van·tage

  Türkische aussprache

  prôses bay hwîç hwʌn pärti drôz dîstrîkt baundriz tı îts ädväntîc

  Aussprache

  /ˈprôˌses ˈbī ˈhwəʧ ˈhwən ˈpärtē ˈdrôz ˈdəstrəkt ˈboundrēz tə əts adˈvantəʤ/ /ˈprɔːˌsɛs ˈbaɪ ˈhwɪʧ ˈhwʌn ˈpɑːrtiː ˈdrɔːz ˈdɪstrɪkt ˈbaʊndriːz tə ɪts ædˈvæntɪʤ/

  Wort des Tages

  schmendrik
Favoriten