plural form of whoop

listen to the pronunciation of plural form of whoop
Englisch - Türkisch

Definition von plural form of whoop im Englisch Türkisch wörterbuch

whoops
(Bilgisayar) ay
whoops
{ü} hop
whoops
{ü} hoppala
whoops
{ü} ops
Englisch - Englisch
whoops
plural of whoop
whoops
plural form of whoop

  Silbentrennung

  plu·ral form of whoop

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv hwup

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhwo͞op/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhwuːp/
Favoriten