plural form of to and fro

listen to the pronunciation of plural form of to and fro
Englisch - Englisch
to and fros
plural form of to and fro

  Silbentrennung

  plu·ral form of to and fro

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv tı ınd frō

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv tə ənd ˈfrō/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv tə ənd ˈfroʊ/

  Wort des Tages

  alembic
Favoriten