plural form of sun dog

listen to the pronunciation of plural form of sun dog
Englisch - Englisch
sun dogs
plural of sun
suns
plural form of sun dog

  Silbentrennung

  plu·ral form of Sun dog

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv sʌn dôg

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈsən ˈdôg/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈsʌn ˈdɔːɡ/

  Wort des Tages

  chutzpah
Favoriten