plural form of man of the cloth

listen to the pronunciation of plural form of man of the cloth
Englisch - Englisch
men of the cloth
plural form of man of the cloth

  Silbentrennung

  plu·ral form of man of the cloth

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv män ıv dhi klôth

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈman əv ᴛʜē ˈklôᴛʜ/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈmæn əv ðiː ˈklɔːθ/

  Wort des Tages

  scissile
Favoriten