plural form of heat sink

listen to the pronunciation of plural form of heat sink
Englisch - Englisch
heat sinks
plural form of heat sink

  Silbentrennung

  plu·ral form of heat sink

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv hit sîngk

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈhēt ˈsəɴɢk/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈhiːt ˈsɪŋk/

  Wort des Tages

  facetiously
Favoriten