plural form of gun dog

listen to the pronunciation of plural form of gun dog
Englisch - Englisch
gun dogs
plural of gun
guns
plural form of gun dog

  Silbentrennung

  plu·ral form of gun dog

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv gʌn dôg

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈgən ˈdôg/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɡʌn ˈdɔːɡ/

  Wort des Tages

  euphuism
Favoriten