plural form of drawing board

listen to the pronunciation of plural form of drawing board
Englisch - Englisch
drawing boards
plural of drawing
drawings
plural form of drawing board

  Silbentrennung

  plu·ral form of draw·ing board

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv drôîng bôrd

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈdrôəɴɢ ˈbôrd/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈdrɔːɪŋ ˈbɔːrd/
Favoriten