plan for dividing water among two or more groups

listen to the pronunciation of plan for dividing water among two or more groups
Englisch - Englisch
plan for sharing water
plan for dividing water among two or more groups

  Silbentrennung

  plan for di·vid·ing wa·ter a·mong two or more groups

  Türkische aussprache

  plän fôr dîvaydîng wôtır ımʌng tu ır môr grups

  Aussprache

  /ˈplan ˈfôr dəˈvīdəɴɢ ˈwôtər əˈməɴɢ ˈto͞o ər ˈmôr ˈgro͞ops/ /ˈplæn ˈfɔːr dɪˈvaɪdɪŋ ˈwɔːtɜr əˈmʌŋ ˈtuː ɜr ˈmɔːr ˈɡruːps/

  Wort des Tages

  abacinate
Favoriten