place a limit on the number of

listen to the pronunciation of place a limit on the number of
place a limit on the number of

  Silbentrennung

  place a lim·it on the num·ber of

  Türkische aussprache

  pleys ı lîmıt ôn dhi nʌmbır ıv

  Aussprache

  /ˈplās ə ˈləmət ˈôn ᴛʜē ˈnəmbər əv/ /ˈpleɪs ə ˈlɪmət ˈɔːn ðiː ˈnʌmbɜr əv/

  Wort des Tages

  ideogram
Favoriten