person who's not what he appears to be

listen to the pronunciation of person who's not what he appears to be
Englisch - Türkisch
kalp
person who's not what he appears to be

  Silbentrennung

  per·son who's not what he appears to be

  Türkische aussprache

  pırsın huz nät hwʌt hi ıpîrz tı bi

  Aussprache

  /ˈpərsən ˈho͞oz ˈnät ˈhwət ˈhē əˈpərz tə bē/ /ˈpɜrsən ˈhuːz ˈnɑːt ˈhwʌt ˈhiː əˈpɪrz tə biː/

  Wort des Tages

  portal-to-portal
Favoriten