outstanding debt

listen to the pronunciation of outstanding debt
Englisch - Türkisch
ödenmemiş borç
(Ticaret) devreden borç
outstanding external debt
(Kanun,Ticaret) dış borç stoku
outstanding debts
ödenmemiş borçlar
outstanding government debt
(Ticaret) toplam cari devlet borçları
outstanding debt

  Silbentrennung

  out·stand·ing debt

  Türkische aussprache

  autständîng det

  Aussprache

  /ˌoutˈstandəɴɢ ˈdet/ /ˌaʊtˈstændɪŋ ˈdɛt/

  Wort des Tages

  janus-faced
Favoriten