order of a court of law concerning the rights of one party

listen to the pronunciation of order of a court of law concerning the rights of one party
Englisch - Englisch
declaratory order
order of a court of law concerning the rights of one party

  Silbentrennung

  or·der of a Court of law con·cern·ing the rights of one par·ty

  Türkische aussprache

  ôrdır ıv ı kôrt ıv lô kınsırnîng dhi rayts ıv hwʌn pärti

  Aussprache

  /ˈôrdər əv ə ˈkôrt əv ˈlô kənˈsərnəɴɢ ᴛʜē ˈrīts əv ˈhwən ˈpärtē/ /ˈɔːrdɜr əv ə ˈkɔːrt əv ˈlɔː kənˈsɜrnɪŋ ðiː ˈraɪts əv ˈhwʌn ˈpɑːrtiː/
Favoriten