one who regulates quarters for men

listen to the pronunciation of one who regulates quarters for men
Englisch - Englisch
{n} quartermaster
one who regulates quarters for men

  Silbentrennung

  one who regulates quar·ters for men

  Türkische aussprache

  hwʌn hu regyıleyts kwôrtırz fôr men

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o ˈregyəˌlāts ˈkwôrtərz ˈfôr ˈmen/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈrɛɡjəˌleɪts ˈkwɔːrtɜrz ˈfɔːr ˈmɛn/

  Wort des Tages

  regale
Favoriten