one of five hundred equal parts of a whole

listen to the pronunciation of one of five hundred equal parts of a whole
Englisch - Englisch
five-hundredth
one of five hundred equal parts of a whole

  Silbentrennung

  one of five hun·dred e·qual parts of a whole

  Türkische aussprache

  hwʌn ıv fayv hʌndrıd ikwıl pärts ıv ı hōl

  Aussprache

  /ˈhwən əv ˈfīv ˈhəndrəd ˈēkwəl ˈpärts əv ə ˈhōl/ /ˈhwʌn əv ˈfaɪv ˈhʌndrəd ˈiːkwəl ˈpɑːrts əv ə ˈhoʊl/

  Wort des Tages

  scrannel
Favoriten