offset

listen to the pronunciation of offset
Englisch - Türkisch
dengelenmek
(Antika) Bilgisayar bilimlerinde, dizi veya diğer veri yapı nesnesindeki bir ofset, nesnenin başlangıcından, aynı nesnede verilen bir eleman veya noktaya kadar olan mesafeyi (konumu) gösteren bilgisayar tamsayısıdır. Mesafe kavramı, sadece nesnedeki tüm elemanların aynı boyutta (klasik olarak bayt adresleme veya word adresleme (16 bit)) olması şartıyla geçerlidir
(Bilgisayar) uzaklık
(Bilgisayar) kenardan uzaklık
(Ticaret) netleştirme
(Matbaacılık, Basımcılık) boru dirseği
düzbaskı
kaymış
basım ofset
piç fidan
daldırma
(Mekanik) kaçıklık
deveboynu
(Bilgisayar) göreli kaydırma
(Bilgisayar) kaydır
kaçık
(Matbaacılık, Basımcılık) peşine düşmek
kaydırma
denkleştirmek
dengelemek
sapma
ofset
ofset baskı
(fiil) (-set) denge meydana getirmek: karşılığı ile denkleştirmek; boruya dirsek koymak; ofset usulü basmak; dallanmak
(Bilgisayar) Öteleme
(isim) daldırma dal, fışkırma dal, piç fidan; bir aile veya ırk kolu; bir dağ sırasının ovaya uzanan burnu; (mim.) duvar kalınlığının azaldığı yerde meydana gelen raf gibi düz çıkıntı; (mak.) engeli aşması için bir boruya konulan dirsek; ana çizgiden dikey olarak ölçülen kısa mesafe; (matb.) ofset usulü
{i} kol
merkezden uzak/ofset
ofset (baskı)
boruya dirsek koymak
karşılığı ile denkleştirmek
{f} dirsek takmak (boru)
göreli konum
baş/düzbaskı/dal/bedel
fışkırma dal
dengele
{i} dal
denge meydana getirmek
{f} telafi etmek, karşılamak; dengelemek
sapma,v.dengele: n.dengeleme
{i} uzantı
{i} dirsek (boru)
daldırma dal
{f} dallanmak
ana çiz
ofset usulü basmak
{i} denkleştirme
{f} ofset basmak. i., matb. ofset
{f} (off.set, --ting)
{f} ofset baskı yapmak
(Ticaret) mahsup
düz
(Askeri) offset
(Ticaret) dengeleme
(Bilgisayar) konum
bekleme süresi
ofset basmak
(Mekanik) yerinden kaçma
karşılık
çıkıntı
bedel
offset bend
şaşırtma dirsek
offset bend
saptırma
offset bin
(Bilgisayar) ofset kutusu
offset carrier
(Bilgisayar,Teknik) kaydırılmış taşıyıcı
offset commitment
(Askeri) ofset taahhüdü
offset dam axis
baraj aksında oynama
offset dam axis
baraj aksında sapma
offset each set
(Bilgisayar) her kümeyi ofsetle
offset fulfillment/realisation
(Askeri) ofset gerçekleşmesi
offset guidelines
(Askeri) ofset el kitabı
offset hole
sapmış kuyu
offset hole
sapmış çukur
offset implementation
(Askeri) ofset uygulamaları
offset intersection
dirsekli kavşak
offset machine
(Matbaacılık, Basımcılık) ofset makinesi
offset pages
(Bilgisayar) renkli sayfalar
offset paralel runways
(Havacılık) paralel pistler
offset per job
(Bilgisayar) iş başına ofset
offset per set
(Bilgisayar) küme başına ofset
offset pipe
atlama boru
offset pivot
dıştan pimli
offset text up
(Bilgisayar) metni yukarı kaydır
offset the loss
zarar kapatmak
offset value
(Bilgisayar) aralık değeri
offset wrench
yıldız anahtar
offset wrench
ofset anahtar
offset printing
ofset baskı
offset blanket
ofset battaniye
offset duplicator
ofset teksir
offset foil
folyo ofset
offset lithography
ofset litografi
offset paper
(Matbaacılık, Basımcılık) Birinci hamur kağıt
offset print
ofset baskı
offset printer
ofset yazıcı
offset process
ofset süreci
offset stacker
kaydirici toplama gözü
offset, n
N ofset
offset account
denkleştirme hesabı
offset account
(Ticaret) denkleştirici hesap
offset agreement
(Ticaret) ofset anlaşması
offset agreement
(Ticaret) dengeleme anlaşması
offset aimpoint
(Askeri) nişan alma noktası
offset bombing
(Askeri) DENGELİ BOMBARDIMAN: Asıl hedeften ziyade bir referans veya nişan noktası kullanılarak yapılan bombardıman usulü
offset carrier
kaydirilmis tasiyici
offset distance
(Askeri) (NUCLEAR) YAKLAŞTIRMA MESAFESİ (NÜKLEER): İstenilen veya gerçek yer sıfır noktasının, bir bölge hedef veya nokta hedeften bulunduğu uzaklık
offset distance
(Askeri) yaklaştırma mesafesi
offset method
(Askeri) KODLA BELİRTME USULÜ: Haritanın alt kenarından ve gizli olarak belirtilmiş bir kuzey-güney hattının sağına veya soluna mesafesi verilmek suretiyle bir harita üzerinde mevki tayin usulü
offset method
(Askeri) kodla belirtme usulü
offset pie slice
ayrılmış dilim
offset plotting
(Askeri) ayrı kıymetlendirme
offset plotting
(Askeri) AYRI KIYMETLENDİRME: Bir bataryanın her topuna ayrı mesafe ve istikametlerin gönderilmesi gerektiği hallerde uygulanan atış esaslarını değerlendirme usulü
offset point
(Askeri) yaklaşma noktası
offset point
(Askeri) YAKLAŞMA NOKTASI: Hava önlemesinde uçağın yöneldiği ve buradan nihai veya taarruz başlangıç dönüşünü yaptığı uçuş yoluna göre tayin edilen havadaki bir nokta
offset post
(Askeri) LAĞVEDİLMİŞ KADRO: Yeni bir kadro için yetki verilirken iptal veya lağvedilecek kadro. Lağvedilen kadro yeni kadroyu alan teşkilatın içinde veya dışında olabilir
offset post
(Askeri) lağvedilmiş kadro
offset printing machine
ofset baskı makinesi
offset procurement
(Askeri) PERSONEL MUAYENESİYLE TEDARİK
offset stacker
kaydına toplama gözü
offset stacker
(Bilgisayar) ofset yığın
offset stacker
(Bilgisayar) kaydırıcı toplama gözü
offset stacking
(Bilgisayar) ofset yığınlama
offset stacking
ayırarak yığma
offsetting
(Havacılık) kaydırmak
offsetting
denkleştirme
offsetting
mahsup etme
offsetting
dengeleme
offsetting
(Kanun) mahsup
petition for offset
mahsup dilekçesi
photo offset
foto ofset
gmt offset
Greenwich Mean Time denkleştirmesi
horizontal offset
yatay olarak hizalama sayısı
imprint, offset, print
baskı, ofset, baskı
photo offset printing
Fotoğraf ofset baskı
right of offset
hakkının ofset
stagger, offset
bocalama, ofset
accounts to be offset
(Ticaret) mahsup edilecek hesaplar
aiming point offset
(Askeri) (ANGLE) NİŞAN NOKTASI AÇISI: Silahtan nişan noktasına giden hat ile, gözetleme yerinden nişan noktasına giden hat arasındaki açı
average sync offset
(Msec) Ortalama Eşzamanlama Kayması (Msn)
direct offset
(Askeri) doğrudan offset
hinge offset
(Havacılık) menteşe mesafesi
indirect offset
(Askeri) dolaylı offset
job offset
(Bilgisayar) iş ofseti
job offset
(Bilgisayar) görev ofset
job offset
(Bilgisayar) iş ofset
line offset method
(Askeri) TERTİP-FASLA USULÜ, SAĞA-YUKARI DEĞER USULÜ: Eğri bir hattı çizmeye yarayan usul. Bu usulde; bilinen bir başlangıç noktasından eğriyi, eşit uzaklıkta iki noktada kesecek doğru bir hat çizilir. Bu hat üzerinde başlangıç noktasından her iki istikamette, belirli mesafelerdeki noktalardan bilinen uzunlukta dikey hatlar çekilir. Dikey hatların uçları birleştirilerek eğri elde edilmiş olur
page offset
sayfa kaydırma
parallax offset mechanism
(Askeri) MEVKİ FARKI GİDERME TERTİBATI: Dinleme cihazının üzerinde bulunan ve dinleme cihazını, vereceği bilgileri kullanacak olan batarya veya ışıldaktan biraz mesafeli olarak yerleştirilmiş olmaktan doğacak mevki farkı hatalarını düzelten cihaz
standard deviotion syncronication offset
Ölçünlü Sapma Eşzamanlama Kayması
steering offset
(Otomotiv) direksiyon ofseti
target offset
(Askeri) HEDEF AÇISI: Hedef top hattı ile hedeften gözetleme yerine çekilen bir hat arasında hedefte oluşan yatay açı bak "angle of T "
target offset
(Askeri) hedef açısı
Englisch - Englisch
The distance by which one thing is out of alignment with another

There is a small offset between the switch and the indicator which some users found confusing.

A form of countertrade arrangement, in which the seller agrees to purchase within a set time frame products of a certain value from the the buying country. This kind of agreement may be used in large international public sector contracts such as arms sales
A printing method, in which ink is carried from a metal plate to a rubber blanket and from there to the printing surface
Anything that acts as counterbalance; a compensating equivalent

Today's victory was an offset to yesterday's defeat.

To compensate for something

I'll offset the time difference locally.

The difference between a target memory address and a base address

An array of bytes uses its index as the offset, of words a multiple thereof.

A time at which something begins; outset

You can hear the gun go off at the offset of the race.

{n} a sprout from the root of a plant, a distance from a line in surveying
a plate makes an inked impression on a rubber-blanketed cylinder, which in turn transfers it to the paper
In general, that which is set off, from, before, or against, something A short prostrate shoot, which takes root and produces a tuft of leaves, etc
The printing process that uses an intermediary surface called a blanket to transfer the image from the plate to the sheet outline or silhouette halftone Halftone in which the background has been removed to isolate or silhouette an image overprint To print one ink over another
The difference between the ideal and the actual output when the converter input is zero
1) A printing process that transfers an inked image from a plate to a roller The roller then applies the ink to paper 2) The transfer of part of a stamp design or an overprint from one sheet to the back of another, before the ink has dried (also called set off) Such impressions are in reverse (see Mirror image) They are different from stamps printed on both sides
young plant growing along a stolon from the parent plant
A technique of commercial printing in which the image is taken by the paper from the roller of the press after the transfer to the roller from the plate top
{i} offshoot; outcome; compensation, counterbalance; printing method in which a printing plate transfers ink to a blanket which in turn transfers the ink to the paper (the plate does not directly touch the paper)
a natural consequence of development
An abrupt bend in an object, as a rod, by which one part is turned aside out of line, but nearly parallel, with the rest; the part thus bent aside
A method used in the 1990 Clean Air Act to give companies, which own or operate large (major) sources in non-attainment areas, flexibility in meeting overall pollution reduction requirements when changing production processes If the owner or operator of the source wishes to increase releases of a criteria air pollutant, an offset (reduction of a somewhat greater amount of the same pollutant) must be obtained either at the same plant or by purchasing offsets from another company
Offset printing
A short distance measured at right angles from a line actually run to some point in an irregular boundary, or to some object
the relationship between the clubhead and the shaft in which the clubhead is bent in front of the clubface; often referred to as a game-improvement feature, offset clubs help get the hands ahead of the ball through impact, produce more backspin, and yield a higher and straighter ball flight OVERALL WEIGHT: the total weight of an entire club OVERSIZE: a term used to describe a large clubhead; oversize is also becoming a term associated with game-improvement technologies, since larger clubheads are generally easier to hit and offer added forgiveness
make up for; "His skills offset his opponent's superior strength"
A printing process using an inked plate of the image and transferring that image to a rubber blanket and then to the paper
A horizontal ledge on the face of a wall, formed by a diminution of its thickness, or by the weathering or upper surface of a part built out from it; called also set-off
To form an offset in, as in a wall, rod, pipe, etc
A feature of synchronous SCSI that allows a target to issue multiple REQ signals before receiving ACK signals back from the initiator Offset defines the number of pending REQ signals that may be issued by the target before receiving corresponding ACK signals from the initiator This alleviates the asynchronous SCSI problem of large decreases in data throughput with long SCSI cables and allows the data rates associated with SCSI-2 and SCSI-3 Offset may be any number but is usually 8 or 16
Elimination of a long or short position by making an opposite transaction Related: Liquidation
A method of printing in which the inked image is transferred to an intermediary support, such as the rubber cylinders of an offset press, and from that to the sheet of paper This term most often designates a print reproduced commercially in fairly large runs, or one that is photomechanically reproduced
structure where a wall or building narrows abruptly
When defining a pattern match within a filter using Network Monitor, the number of bytes from the beginning of the frame where the pattern occurs in a frame
a horizontal branch from the base of plant that produces new plants from buds at its tips
(Irrigation) The difference between the controlled variable and the referenced input, for example, in a canal system, the difference between the actual water level in the canal and the water level at design flow
some paddles for touring kayaks and whitewater paddling have the blades set at different angles on the shaft The angle between the faces of the blades is the paddle's offset Allows for more efficient and powerful strokes in certain conditions as well as advanced strokes and braces A paddle with no offset is fine for recreational paddling
A sum, account, or value set off against another sum or account, as an equivalent; hence, anything which is given in exchange or retaliation; a set-off
To make an offset
An offset is a position in the file relative to the current view, expressed as a count of etypes Holes in the view's filetype are skipped when calculating this position Offset 0 is the location of the first etype visible in the view (after skipping the displacement and any initial holes in the view) For example, an offset of 2 for process 1 in Figure 14 is the position of the 8th etype in the file after the displacement An ``explicit offset'' is an offset that is used as a formal parameter in explicit data access routines
create an offset in; "offset a wall"
To set off; to place over against; to balance; as, to offset one account or charge against another
of Houseleek
The reduction of the amount owed by one party to a second party by crediting the first party with amounts owed it by the second party The existence and scope of offset rights may be determined by contract language as well as statutory, regulatory and judicial law
cause (printed matter) to transfer or smear onto another surface
(1) an indirect printing form; (2) the unintentional transfer of ink to the bottom of the printing screen, the back of a succeeding sheet, or other undesired surface
a plate makes an inked impression on a rubber-blanketed cylinder, which in turn transfers it to the paper produce by offset printing; "offset the conference proceedings"
The form offset is used in the present tense and is the past tense and past participle of the verb. If one thing is offset by another, the effect of the first thing is reduced by the second, so that any advantage or disadvantage is cancelled out. The increase in pay costs was more than offset by higher productivity The move is designed to help offset the shortfall in world oil supplies caused by the UN embargo. = balance. relating to a method of printing in which ink is put onto rollers and the paper then passes between the rollers. offset printing litho offset offset lithography
The recovery by Medicare of a non-Medicare debt by reducing present or future Medicare payments and applying the amount withheld to the indebtedness (Examples are Public Health Service debts or Medicaid debts recovered by CMS) (See also Recoupment and Suspension of Payments )
{f} compensate; balance; print with an offset printing press
produce by offset printing; "offset the conference proceedings"
A spur from a range of hills or mountains
A form of countertrade arrangement, in which the seller agrees to purchase within a set time frame products of a certain value from the the buying country. This kind of deals are often used in large international public sector contracts such as arms sales
(noun) A type of conventional (non-demand type) printing employing a plate cylinder with areas of hydro-phobic (water repulsive) and hydrophilic (water compatible) areas The hydrophobic areas will then attract oil-based printing inks This image is transferred to a blanket cylinder which then contacts the surface to be printed Also known as lithography A defect in a printing system where a printed image is transferred onto the back of another printed sheet of paper because the ink is not dried before the second paper contacted it
The most commonly used printing method, whereby the printed material does not receive the ink directly from the printing plate but from an intermediary cylinder called a blanket which receives the ink from the plate and transfers it to the paper
in boundary: a point located at the extension of a line and marking the direction of the line An offset monument may be placed on the extension of a line because the offset position can provide a more durable monument A common practice is to place offset monuments in a sidewalk or curbhead, as these monuments are less likely to be disturbed than a monument marking the actual position in construction: a short distance usually measured at a right angle to a line, to preserve the position of the line when it is anticipated that points marking the line itself would be disturbed
Yield strength by the "offset method" is computed from a load-strain curve obtained by means of an extensometer A straight line is drawn parallel to the initial straight line portion of the load-strain curve and at a distance to the right corresponding to 0 2 percent offset (0 002 in per in of gauge length) The load reached at the point where this straight line intersects the curve divided by the original cross-sectional area (sq in ) of the tension test specimen is the yield strength
Liquidating a purchase of futures contracts through the sale of an equal number of contracts of the same delivery month, or liquidating a short sale of futures through the purchase of an equal number of contracts of the same delivery month See Cover
the time at which something is supposed to begin; "they got an early start"; "she knew from the get-go that he was the man for her"
compensate for or counterbalance; "offset deposits and withdrawals"
In boundary: a point located at the extension of a line and marking the direction of the line An offset monument may be placed on the extension of a line because the offset position can provide a more durable monument A common practice is to place offset monuments in a sidewalk or top of curb, as these monuments are less likely to be disturbed than a monument marking the actual position In construction: a short distance usually measured at a right angle to a line, to preserve the position of the line when it is anticipated that points marking the line itself would be disturbed
(Ticaret) The difference in the start or release of a task or order and its finish based on duration or lead time
cause (printed matter) to transfer or smear onto another surface compensate for or counterbalance; "offset deposits and withdrawals
a compensating equivalent
A more or less distinct transfer of a printed page or picture to the opposite page, when the pages are pressed together before the ink is dry or when it is poor
offset effects
make compensation for bad results
offset lithography
offset printing by lithography
offset print
lithographic printing process, process in which the inked impression is first put on a rubber roller and then printed on paper
offset printing
Lithographic printing that transfers ink from a plate to a rubber blanket then to paper
offset printing
The process of printing by indirect image transfer, especially by using a metal or paper plate to ink a smooth rubber cylinder that transfers the ink to the paper. or offset lithography or litho-offset In commercial printing, a widely used technique in which the inked image on a printing plate is imprinted on a rubber cylinder and then transferred (offset) to paper or other material. The rubber cylinder gives great flexibility, permitting printing on wood, cloth, metal, leather, and rough paper. In offset printing the matter to be printed is neither raised above the surface of the printing plate (as in letterpress printing) nor sunk below it (as in intaglio, or gravure, printing). Offset printing, a development of lithography, is based on the principle that water and grease do not mix, so that a greasy ink can be deposited on grease-treated printing areas of the plate, while nonprinting areas, which hold water, reject the ink. The offset plate is usually of zinc or aluminum or a combination of metals, with the surface treated to render it porous and then coated with a photosensitive material. Exposure to an image hardens the coating on printing areas; the coating on nonprinting areas is washed away, leaving wetted metal that will reject ink. See also xerography
offset printing
The lithographic method of printing by which the ink is first transferred (or offset), from the plate to a blanket and then transferred to the paper or board
offset printing
An indirect printing process whereby ink is transferred to the paper by a blanket that carries an impression from the printing plate, rather than directly from the plate itself This is the most common method of commercial printing at this time
offset printing
planographic printing by indirect image transfer
offset printing
Currently the most common commercial printing method, in which ink is offset from the printing plate to to a rubber roller then to paper
offset printing
The term offset is often used interchangeably with lithography In fact, lithography is the printing process based on the theory that oil and water don't mix and often uses the offset process for printing an image Offset is the process whereby a printing plate first transfers its inked image areas onto a rubber blanket mounted on a cylinder in the printing press and then the rubber blanket transfers (or offsets) the inked image onto the paper as it passes through the press
offset printing
The process of using an intermediate blanket cylinder to transfer an image from the plate to the paper
offset printing
A common printing technique whereby ink is transferred from a plate to an intermediate blanket cylinder This "offsets," or transfers, an image so that it is not printed directly from the printing plate to the paper
offset printing
Printing technique that transfers ink from a plate to a blanket to paper instead of directly from plate to paper
offset printing
A printing technique in which ink is transferred from a reservoir to a printing plate
offset printing
Process of indirect printing in which an impression on a flat plate is printed on a rubber-blanketed cylinder, from which it is impressed, i e offset, upon the surface to be decorated
offset printing
a printing technique which is more efficient at higher volumes, it involves the use of film and plates to print on the target surface
offset printing
method of printing in which a printing plate first receives ink and then transfers the ink to the paper (rather than applying ink directly to the paper)
offset printing
Currently the most common commercial printing method, in which ink is offset from the printing plate to a rubber cylinder ("blanket") then to paper
offset printing
Lithographic printing which is done not directly from the lithographic plate Offset printing is usually considered to be a photo-mechanical process
offset printing
A lithographic method of printing in which the ink is first transferred from the image to an offset blanket and then to the stock which may be paper, card, metal or other material
offset printing
Is a process of transferring ink from a metal printing plate to a rubber-covered cylinder Used on more complex artwork and for higher quantity runs
offset printing
The process of using an intermediate blanket cylinder to transfer an image from the image carrier to the substrate
offset printing
(Also known as offset lithography) A printing method whereby the image to be printed is transferred from a photographically-prepared metal plate onto a rubber-covered cylinder, then onto paper
offset printing
Impressions are transferred from engraving plate to a rubber blanket then printed on paper
offset printing
> Method of printing in which the inked image from a lithographic stone, a metal plate or other matrix is first transferred to an intermediary such as a rubber cylinder or blanket and then to paper, thus creating an image in the same direction as the original
offset printing
A photo-duplicate of each page - achieved through the use of a plate made from an the original
offset printing
A process of fine printing using the principle of water and oil not mixing The process uses an etched thin, flexible metal plate that fits to a curved cylinder The inked image is transferred, or offset, from this plate to a revolving rubber covered cylinder, which in turn transfers the image to the paperboard
offset printing
offset: a plate makes an inked impression on a rubber-blanketed cylinder, which in turn transfers it to the paper
offset printing
An indirect printing technique that re-deposits ink from a printing plate cylinder to a rubber coated cylinder which then applies the ink to the final substrate See also: gravure, offset gravure
offset printing
Also known as Lithography This printing method leaves a flat image, often used for weddings and brochures
carbon offset
a reduction in carbon dioxide emission by a third party purchased by a heavy carbon dioxide producer as part of carbon emissions trading
offsetting
An amount offset
offsetting
Present participle of offset
offsetting
The act of offsetting
photo-offset
A method of offset printing that uses photomechanical plates
lead time offset
(Ticaret) MRP processing logic that defines the release date of a planned order by determining the planned receipt date and backing up as required by the defined lead time
losses offset
deduction of losses from profits, calculation of net profit
offsets
Umbrella term for a broad range of industrial and commercial compensation practices required as a condition of purchase in commercial or government-to-government sales of either military or high-cost civilian hardware Both defense and nonmilitary offsets may result in the creation or expansion of industrial capacity in the importer's country The offset arrangements may include overseas coproduction, licensed production, subcontractor production, investment, technology transfer, and countertrade initiatives
offsets
Small jumps, or tares, in a signal due to either instrumental effects or rapid changes due to real external variations (of gravity) Amplitudes varies from about 100 ngal to 100 µgal (e g power supply problems near a station)
offsets
Full size numerical measurements, lifted from the lines drawing, from which vessels' members are shaped Frequently referred to as: 'Table of Offsets' - P -
offsets
A concept whereby emissions from a proposed new or modified stationary source are balanced by reductions from existing sources to stabilize total emissions (See: bubble, emissions trading, netting )
offsets
Monotonically increasing or decreasing values In ATSUI, offsets are in Unichars units and are typically used to specify starting and ending points for a string of text
offsets
plural of offset
offsets
A concept whereby emissions from proposed new or modified stationary sources are balanced by reductions from existing sources to stabilize total emissions (See: bubble, emissions trading, netting)
offsetting
refer to offset
offsetting
the transfer of printed ink from the printed page to the opposite page
offsetting
compensating for
offsetting
Occurs when a printed tape is unwound and some of the printing ink is picked off by the adhesive or migrates into the adhesive It is' in effect' a delamination of the ink
offsetting
When stacked printed pieces tranfer their image onto the previous sheet
offsetting
{i} balance; compensation
offsetting
shadow print transferred to facing pages: the ink was perhaps not fully dry before folding or pressing
photo-offset printing
a method of offset printing using photomechanical plates
right of offset
(banking) the legal right of a bank to seize deposited funds to cover a loan that is in default
web offset
A continuous band of substrate fed from a wound roll through an offset printing press
web offset
Web or reel-fed offset litho printing is where the web, or reel is driven directly into the printing machine The process lends itself to longer print runs than sheet-fed litho printing
web offset
Reel-fed offset litho printing Three main systems of presses exist blanket-to-blanket in which two plate and two blanket cylinders per unit print and perfect the web of paper or board; three-cylinder system in which plate, blanket and impression cylinders operate in the usual manner to print one side of the paper or board; and satellite or planetary systems in which two, three or four plate and blanket cylinders are arranged around a common impression cylinders to print one side of the web in several colours
zero offset
1 The difference expressed in degrees between true zero and an indication given by a measuring instrument 2 See Zero Suppression
zero offset
the difference expressed in degrees between true zero and an indication given by a measuring instrument
zero offset
The reading (desired or undesired) that occurs when the input terminals of a meter are shorted
Türkisch - Englisch
(Askeri) offset
offset baskı
(Matbaacılık, Basımcılık) offset printing
offset ticareti
(Askeri) offset trade
offset
Favoriten