not too heavy for an intended purpose

listen to the pronunciation of not too heavy for an intended purpose
Englisch - Englisch
underweight
not too heavy for an intended purpose

  Silbentrennung

  not too hea·vy for an in·tend·ed pur·pose

  Türkische aussprache

  nät tu hevi fôr ın întendıd pırpıs

  Aussprache

  /ˈnät ˈto͞o ˈhevē ˈfôr ən ənˈtendəd ˈpərpəs/ /ˈnɑːt ˈtuː ˈhɛviː ˈfɔːr ən ɪnˈtɛndəd ˈpɜrpəs/
Favoriten