law of two feet

listen to the pronunciation of law of two feet
Englisch - Türkisch
Mecazen, bir ortamda bulunmak istenilmediği zaman, çıkıp gitme serbestliği
law of two feet
Favoriten