ill-boding; portentous

listen to the pronunciation of ill-boding; portentous

sözlükte bulunamadı

ill-boding; portentous sözlükte bulunamadı
ill-boding; portentous
Favoriten