have nothing to do with

listen to the pronunciation of have nothing to do with
Englisch - Englisch
has no connection with/to, lacking any ties with/to
have nothing to do with

  Silbentrennung

  have noth·ing to do with

  Türkische aussprache

  häv nʌthîng tı du wîdh

  Aussprache

  /ˈhav ˈnəᴛʜəɴɢ tə ˈdo͞o wəᴛʜ/ /ˈhæv ˈnʌθɪŋ tə ˈduː wɪð/
Favoriten