fling something in one's teeth

listen to the pronunciation of fling something in one's teeth
Englisch - Türkisch
yüzüne vurmak
fling smth. in one's teeth
yüzüne vurmak
fling smth. in one's teeth
başına kakmak
fling something in one's teeth

  Silbentrennung

  fling some·thing in one's teeth

  Türkische aussprache

  flîng sʌmthîng în wʌnz tith

  Aussprache

  /ˈfləɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ən ˈwənz ˈtēᴛʜ/ /ˈflɪŋ ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈwʌnz ˈtiːθ/

  Wort des Tages

  tautology
Favoriten