eye dialect spelling of singing

listen to the pronunciation of eye dialect spelling of singing
Englisch - Englisch
singin'
eye dialect spelling of singing

  Silbentrennung

  eye di·a·lect spell·ing of sing·ing

  Türkische aussprache

  ay dayılekt spelîng ıv sîngîng

  Aussprache

  /ˈī ˈdīəˌlekt ˈspeləɴɢ əv ˈsəɴɢəɴɢ/ /ˈaɪ ˈdaɪəˌlɛkt ˈspɛlɪŋ əv ˈsɪŋɪŋ/

  Wort des Tages

  encomium
Favoriten