decrease in economic and market activity

listen to the pronunciation of decrease in economic and market activity
Englisch - Englisch
economic slowdown
decrease in economic and market activity

  Silbentrennung

  de·crease in e·co·no·mic and mar·ket ac·ti·vi·ty

  Türkische aussprache

  dîkris în ikınämîk ınd märkıt äktîvıti

  Aussprache

  /dəˈkrēs ən ˌēkəˈnämək ənd ˈmärkət akˈtəvətē/ /dɪˈkriːs ɪn ˌiːkəˈnɑːmɪk ənd ˈmɑːrkət ækˈtɪvətiː/
Favoriten