considering as no importance

listen to the pronunciation of considering as no importance
Englisch - Türkisch
hiçe sayma
considering as no importance

  Silbentrennung

  con·sid·er·ing as no im·por·tance

  Türkische aussprache

  kınsîdırîng äz nō împôrtıns

  Aussprache

  /kənˈsədərəɴɢ ˈaz ˈnō əmˈpôrtəns/ /kənˈsɪdɜrɪŋ ˈæz ˈnoʊ ɪmˈpɔːrtəns/

  Wort des Tages

  ornithology
Favoriten