company that is no longer in existence

listen to the pronunciation of company that is no longer in existence
Englisch - Englisch
defunct company
company that is no longer in existence

  Silbentrennung

  com·pa·ny that I·s no long·er in ex·ist·ence

  Türkische aussprache

  kʌmpıni dhıt îz nō lônggır în egzîstıns

  Aussprache

  /ˈkəmpənē ᴛʜət əz ˈnō ˈlôɴɢgər ən egˈzəstəns/ /ˈkʌmpəniː ðət ɪz ˈnoʊ ˈlɔːŋɡɜr ɪn ɛɡˈzɪstəns/

  Wort des Tages

  agerasia
Favoriten