carbon

listen to the pronunciation of carbon
Englisch - Türkisch
karbon kâğıdı
karbon

Tom çok düşük karbon miktarına sahip olduğuna inanıyor. - Tom believes he has a very low carbon footprint.

Karbon monoksit karbon bileşiklerinin tam yanmamasından oluşan zehirli bir maddedir. - Carbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.

karbon kâğıdı ile çıkarılan kopya
{i} kopya

O, babasını kopyasıdır. - He's a carbon copy of his father.

kopya kağıdı ile çıkarılmış nüsha
{i} kopya kâğıdı
(Tıp) C işaret iile bilinen atom no: 6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür
carbon monoxide karbon monoksit
(Nükleer Bilimler) karbon (C)
{i} karbon kömür
lambacarbon copy karbon kopyası
carbon dioxide karbondioksit
carbon cycle karbon devresi
carbon monoxide
karbonmonoksit
carbon monoxide
(Askeri) KARBON MONOKSİT: Renksiz, kokusuz ve son derece zehirli gaz. Havada hafiftir ve mavi bir alevle yanar. Top atışlarında, kovanın içindeki sevk barutu tamamen yanmadığı ve benzin motorlarında ihtirak tam olmadığı zaman bu gaz meydana gelir. Bu gaz çok kez, iyi havalandırılmayan top taretlerinde veya silah mevzilerinde, maden ocaklarında ve yeni açılmış mermi çukurlarında, tehlikeli miktarda bulunabilir
carbon arc
karbon arkı
carbon arc lamp
karbon elektrik ark lambası
carbon atom
karbon atomu
carbon bisulphide
karbon bisülfür
carbon black
is
carbon black
karbon karası
carbon black
karbon siyahı
carbon block
karbon külçe
carbon brush
karbon fırçası
carbon brush
kömür fırçası
carbon button
karbon düğmesi
carbon compound
karbon bileşiği
carbon concentration
karbon konsantrasyonu
carbon contact
karbon kontağı
carbon content
karbon miktarı
carbon content
karbon niceliği
carbon copy
karbon kağıdı
carbon copy
karbon kopyası
carbon cycle
karbon çevrimi
carbon dating
karbon tarih saptama yöntemi
carbon demand
karbon talebi
carbon deposit
karbon kiri
carbon deposit
is
carbon deposit removal
karbon kirini giderme
carbon dioxide
karbondioksit

Tropik yağmur ormanları oksijen üretir karbondioksit tüketir. - Tropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.

Karbondioksit miktarı %10 arttı. - The amount of carbon dioxide has increased by 10 percent.

carbon dioxide laser
karbondioksit lazeri
carbon disulfide
karbondisülfit
carbon disulphide
karbon disülfür
carbon dust resistor
karbon tozu direnci
carbon electrode
karbon elektrot
carbon fiber
karbon lifi
carbon fibre
karbon lifi
carbon filament
karbon filaman
carbon filament
karbon flamanı
carbon filament
kömür teli
carbon film resistor
karbon film direnci
carbon holder
karbon mesnedi
carbon lamp
ark lambası
carbon microphone
karbon mikrofon
carbon nitrogen ratio
karbon azot oranı
carbon oxide detector
korbon oksit detektörü
carbon paper
karbon kâğıdı
carbon process
karbon işlemi
carbon residue
karbon artığı
carbon resistor
karbon direnç
carbon restoration
karbon restorasyonu
carbon rheostat
karbon reosta
carbon silk
karbon ipeği
carbon steel
karbon çeliği
carbon suboxide
karbon suboksit
carbon tetrachloride
karbon tetraklorür
carbon tetrafluoride
karbon tetraflorür
carbon tool steel
karbonlu takım çeliği
carbon value
karbon değeri
carbon 14
karbon 14
carbon capture and storage
(Çevre) Karbon yakalama ve depolama
carbon credit
karbon kredisi
carbon date
karbon tarih
carbon emission
karbon salınımı
carbon fibre
karbon fiber
carbon footprint
Çevreye verilen zararın ölçümü amacıyla, belirli bir zaman içinde bir kişi, kurum ya da yer tarafından doğaya verilen karbon miktarı
carbon footprint
Karbon ayakizi
carbon sequestration
(Çevre) yapıusına karbon alma ve depolama, yapısında karbon bireiktirme
carbon sink
karbon lavabo
carbon-neutral
sıfır karbon
carbon absorption
karbon soğurması
carbon black
is, lamba isi
carbon copy
(deyim) a carbon copy (of someone/sth.)
carbon copy
(CC) Bilgi İçin
carbon copy
tıpatıp benzeri
carbon copy
bilgi için
carbon copy
kopya

O, babasını kopyasıdır. - He's a carbon copy of his father.

carbon copy
(deyim) görünüşte ,ayrıntıda vb. başka bir şeye tıpatıp benzeyen
carbon copy
(CC ) Elektronik postanın kopyasının ilgili kişilere gönderilmesi
carbon copy
(deyim) karakter ,özellikler ve başka açıdan birinin tıpatıp başka birine benzemesi
carbon copy list
kopya yollanacaklar listesi
carbon cycle
karbon döngüsü
carbon dating
karbon miktarı ölçümüyle madde yaşının tesbiti
carbon dioxide
karbon dioksit

Karbon dioksit bazen insanlara zarar verir. - Carbon dioxide sometimes harms people.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

carbon isotops
karbon izotopları
carbon monoxide
karbon monoksit
carbon paper
karbon kağıdı,kopya kağıdı
carbon paper
kopya kâğıdı
carbon steel
karbon çelik
carbon tetrachloride
karbon tetraklorit,karbon tetraklorür
fixed carbon
sabit karbon
activated carbon
aktif karbon
activated carbon
etkin kömür
activated carbon
aktif kömür
asymmetric carbon atom
asimetrik karbon atomu
battery carbon
batarya kömürü
carbonate
karbonatlamak
combined carbon
kombine karbon
core carbon
göbek karbonu
core carbon content
göbek karbonu niceliği
high carbon steel
yüksek karbonlu çelik
high intensity carbon
yüksek şiddetli karbon
iron carbon diagram
demir karbon diyagramı
iron carbon system
demir karbon sistemi
low carbon martensite
düşük karbonlu martensit
medium carbon steel
orta karbonlu çelik
mineral carbon
grafit
activated carbon filter
(Mühendislik) aktif karbon filtresi
anthrax, carbon, carbuncle, coal
şarbon, karbon, kan çıbanı, kömür
carbonate
{f} karbonatla
carbonate
karbonatlı
carbons
karbon
combine with carbon
karbon ile birleştirmek
graphitic carbon
grafit karbonu
low carbon
düşük karbonlu
non carbon based
karbon bazlı olmayan
plain carbon steel
yalın karbon çeliği
rate of carbon drop
karbon düşüşü hızı
spot carbon
spot karbon, izli karbon
surface carbon
yüzey karbonu
total carbon
toplam karbon
activated carbon
(Askeri) AKTİF KARBON: Eriyiklerde renk ve koku yapan bileşikleri tutması ve yakalaması için, ısı ve rutubet etkisine maruz bırakılan, çok ince toz halinde, siyah renkli organik bir madde
activated carbon
emici kömür
activated carbon
aktive edilmiş karbon
activated carbon
etkin karbon
battery carbon
(Otomotiv) akü kömürü
carbonate
(isim) karbonat
carbonate
{f} karbonatlaştırmak
carbonate
{i} karbonat

Karbonatlı suyu sever misin? - Do you like carbonated water?

Amonyum karbonat, organik bir bileşiktir. - Ammonium carbonate is an organic compound.

carbonate
kömürleştirmek
carbonate
karbonata çevirmek
carbonate
karbonat,v.karbonatla: n.karbonat
carbonate
kömür haline koymak
carbonate
(Tıp) Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak
carbonate
karbon asit tuzu veya esteri
central carbon brush
(Otomotiv) giriş kömürü
central carbon brush
(Otomotiv) orta kömür
combined carbon
kombine kömür
dissolved inorganic carbon
(Jeoloji) çözünmüş organik karbon
dissolved inorganic carbon
(Çevre) çözünmüş inorganik karbon
equivalent carbon number
(Gıda) eşdeğer karbon sayısı
homogenous carbon
(Elektrik, Elektronik) homojen kömür
temper carbon
temper karbon
temper carbon
yumru karbon
Englisch - Englisch
The chemical element (symbol C) with an atomic number of 6
Carbon dioxide, in the context of global warming and climate change
A carbon copy
A fossil fuel that is made of impure carbon such as coal or charcoal
A sheet of carbon paper

Make sure the carbon is facing the second sheet of paper, before rolling it into the typewriter.

{n} a pure charcoal
A substance used for filtration See activated carbon
element that the ability to combine with itself forming either long chains, or closed chains called rings
An abundant, naturally occurring element, one form of which is graphite
An elementary substance, not metallic in its nature, which is present in all organic compounds
Carbon content of particles in the water derived from living organisms (includes algae, waste products, dead or decayed organisms)
a copy made with carbon paper an abundant nonmetallic tetravalent element occurring in three allotropic forms: amorphous carbon and graphite and diamond; occurs in all organic compounds
When united with oxygen it forms carbon dioxide, commonly called carbonic acid, or carbonic oxide, according to the proportions of the oxygen; when united with hydrogen, it forms various compounds called hydrocarbons
A nonmetallic element found in all organic substances and in some inorganic substances, as diamonds, coal, graphite, charcoal and lampblack
One of the nine macronutrients Carbon is a major component of organic molecules, which are the building blocks of all organisms Humans breath air, plants "breath" carbon dioxide Carbon dioxide supplies the carbon necessary for plant health Plants growing outdoors will not be deficient in carbon
The usual stable isotope is carbon-12; carbon-13, another stable isotope, makes up 1% of natural carbon. Carbon-14 is the most stable and best known of five radioactive isotopes (see radioactivity); its half-life of approximately 5,730 years makes it useful in carbon-14 dating and radiolabeling of research compounds. Carbon occurs in four known allotropes: diamond, graphite, carbon black (amorphous carbon including coal, coke, and charcoal), and hollow cage molecules called fullerenes. Carbon forms more compounds than all other elements combined; several million carbon compounds are known. Each carbon atom forms four bonds (four single bonds, two single and one double bond, two double bonds, or one single and one triple bond) with up to four other atoms. Multitudes of chain, branched, ring, and three-dimensional structures can occur. The study of these carbon compounds and their properties and reactions is organic chemistry (see organic compound). With hydrogen, oxygen, nitrogen, and a few other elements whose small amounts belie their important roles, carbon forms the compounds that make up all living things: proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids. Biochemistry is the study of how those compounds are synthesized and broken down and how they associate with each other in living organisms. Organisms consume carbon and return it to the environment in the carbon cycle. Carbon dioxide, produced when carbon is burned and from biological processes, makes up about 0.03% of the air, and carbon occurs in Earth's crust as carbonate rocks and the hydrocarbons in coal, petroleum, and natural gas. The oceans contain large amounts of dissolved carbon dioxide and carbonates. carbon cycle carbon dioxide carbon monoxide carbon steel carbon 14 dating
sequestration generally refers to capturing carbon -- in a carbon sink, such as the oceans, or a terrestrial sink such as forests or soils -- so as to keep the carbon out of the atmosphere
A non-metallic element - No 6 in the periodic table Diamonds and graphite are pure forms of carbon Carbon is a constituent of all organic compounds It also occurs in combined form in many inorganic substances; i e , carbon dioxide, limestone, etc
Element occurring as diamond and as graphite Carbon reduces many metals from their oxides when heated with the latter, and small amounts of it greatly affect the properties of iron Though classed as a nonmetallic, metallurgically, like boron, it is treated as a metal
film hygrometer element-An electrical hygrometer element constructed of a plastic strip coated with a film of carbon black dispersed in a hygroscopic binder Variations in atmospheric moisture content vary the volume of the binder and thus change the resistance of the carbon coating This element is characterized by high sensitivity and rapid response
A nonmetallic chemical element occurring in many inorganic compounds and all organic compounds Diamonds and graphite are pure carbon; carbon is also present, with other substances, in air, coal, and charcoal
A very common non-metallic element Carbon is present in all steel and is the main hardening element As carbon content increases, the hardenability increases Strength also increases with the carbon content up to approximately 85% carbon Ductility and weldability decrease with increasing carbon See hardenability, strength, ductility and weldability for more information
Another modification is graphite, or blacklead, and in this it is soft, and occurs in hexagonal prisms or tables
The base of all hydrocarbons; capable of combining with hydrogen in almost numberless hydrocarbon compounds The carbon content of a hydrocarbon determines, to a degree, the hydrocarbon's burning characteristics and qualities
Element number 6, both metal and non-metal Symbol C Crystaline forms are diamond and graphite Charcoal and coke are nearly pure carbon fuels Carbon molecules are the basis of all life The addition of carbon to iron makes steel Too much carbon makes steel into brittle cast iron See our Coal and Charcoal FAQ Density 2 25 g/cm3, 0813 lbs/cuin, diamond = 3 53 g/cm3, 1275 lbs/cuin, graphite = 2 51 g/cm3, 0907 lbs/cuin Los Alamos National Laboratory periodic table entry carbon
An elemental material (C) representing a wide array of products dependent upon raw source, i e coal, petro-chemicals, wood, bone, coconut, etc Sorption properties vary widely dependent upon raw material and activation techniques
What is Mac OS X?
a chemical element that is found in all plants and animals, as well as in some nonliving things like rocks, coal, and petroleum
- An element Atoms of carbon are the building blocks of living cells
Carbon is a chemical element that diamonds and coal are made up of. Nonmetallic chemical element, chemical symbol C, atomic number
A non–metal element found in all living things
Atomic weight 11
A chemical element found in all living things
A carbon rod or pencil used in an arc lamp; also, a plate or piece of carbon used as one of the elements of a voltaic battery
In the context of carbon offsets, the mass of elemental carbon emitted or sequestered Used to provide consistency of measurements between different chemical configurations of carbon (e g , between carbon in CO2 and carbon in biomass) Carbon's molecular weight is 12, while the molecular weight of CO2 is 44 Multiplying by 3 67 takes a figure expressed in carbon tons to tons of CO2
a thin paper coated on one side with a dark waxy substance (often containing carbon); used to transfer characters from the original to an under sheet of paper
Symbol C
an abundant nonmetallic tetravalent element occurring in three allotropic forms: amorphous carbon and graphite and diamond; occurs in all organic compounds
An application environment for Mac OS X that features a set of programming interfaces derived from earlier versions of the Mac OS The Carbon API has been modified to work properly with Mac OS X, especially with the foundation of the operating system, the kernel environment Carbon applications can run in Mac OS X, Mac OS 9, and all versions of Mac OS 8 later than Mac OS 8 1
it is combustible, and forms the base of lampblack and charcoal, and enters largely into mineral coals
An element, the presence of which can be used to separate organic from inorganic compounds
The current set of programming interfaces, evolving from the previous Mac OS (Classic) toolbox API, migrated over to run on Mac OS X A distinction is now made between Carbon event handling (Mac OS X) and Classic event handling (Mac OS 9) This architecture implements a preemptive multitasking environment with protected memory
a copy made with carbon paper
Compare Diamond, and Graphite
{i} chemical element; coal; copy, duplicate
In its pure crystallized state it constitutes the diamond, the hardest of known substances, occuring in monometric crystals like the octahedron, etc
carbon anhydride
carbon dioxide
carbon arc
an arc struck between the tip of a carbon electrode and a piece of metal being welded
carbon audit
The systematic measurement of the carbon footprint of a person, organization or state, for use in carbon emissions trading
carbon bisulfide
carbon disulfide
carbon bisulphide
alternative spelling of carbon disulfide
carbon black
A fine black powder of amorphous carbon manufactured by the incomplete combustion of natural gas or oil, and used as a pigment in the manufacture of ink and paint. Used as a filler in rubber like polymers and rubber. It helps the polymers resist deterioration by UV rays
carbon burning
the nucleosynthesis process, in stars of greater than 8 solar mass that have exhausted their helium supply, in which carbon is converted to neon, sodium, magnesium and other elements
carbon chauvinism
The doctrine that the molecules responsible for the chemical processes of life must be constructed primarily from carbon
carbon copied
Simple past tense and past participle of carbon copy
carbon copies
plural form of carbon copy
carbon copy
To create a carbon copy of

Please carbon copy this contract for our records.

carbon copy
A copy produced in an alternated stack of ordinary sheets of paper and carbon papers. The pression applied on the top sheet (by a pen or typewriter) causes every carbon paper to release its carbon cover, thus reproducing the writing on the subjacent layers of paper

Please make a carbon copy of this contract for our records.

carbon copy
Any duplicate

This new home is simply a carbon copy of the one down the street.

carbon copy
make a copy for, send a duplicate to, cc
carbon copying
Present participle of carbon copy
carbon cost
carbon footprint
carbon credit
A certified carbon dioxide emission displacement credit, supposed to be equal to one tonne of CO2 removed from the environment
carbon credits
plural form of carbon credit
carbon cycle
the physical cycle of carbon through the Earth’s biosphere, geosphere, hydrosphere and atmosphere that includes such processes as photosynthesis, decomposition, and respiration
carbon dating
Radiocarbon dating
carbon debt
the overuse, by an individual or state, of the carbon dioxide absorption capacity of the world's oceans, vegetation and soil
carbon dioxide
The normal oxide of carbon, CO2; a colorless, odorless gas formed during respiration and combustion and consumed by plants during photosynthesis
carbon dioxide
Compared to carbon monoxide, CO2 is a non-toxic gas, similar to the inert gases. Carbon dioxide is used on welding and lasers; unlike noble gases, it only reacts on water and minerals to produce carbonates and carbonic acid (chiefly referred as carbonation)
carbon disulfide
A binary compound of carbon and sulfur, CS2, a colourless liquid with a not-unpleasant smell; used as a specialist solvent, and in the manufacture of organosulfur compounds
carbon disulphide
Alternative spelling of carbon disulfide
carbon emissions trading
the trading of permits to emit carbon dioxide (and other greenhouse gases)
carbon fiber
A cloth or felt made from these fibers
carbon fiber
A very strong filament made by the pyrolysis of a synthetic fiber such as rayon
carbon fibre
Alternative spelling of carbon fiber
carbon fixation
any process, such as photosynthesis, whereby atmospheric carbon dioxide is converted into organic compounds
carbon footprint
A measure of the amount of carbon dioxide produced by a person, organization or state in a given time

House insulation is another way of reducing energy consumption and carbon footprint, as well as double glazing and draught-proofing.

carbon footprints
plural form of carbon footprint
carbon group
the vertical group of the periodic table containing carbon, silicon, germanium, tin and lead; the elements have a valence of 4, and show the typical gradation from nonmetal to metal
carbon leakage
The transfer of CO₂-intensive industries, and consequently of greenhouse gas emissions and industrial jobs, from countries applying strict emission controls to countries with less stringent environmental regulations
carbon market
Any market in which carbon emissions trading takes place
carbon microphone
A microphone containing carbon granules, whose electrical resistance varies with pressure
carbon microphones
plural form of carbon microphone
carbon monoxide
Carbon Monoxide is a product of incomplete internal or external combustion. It binds to the hemoglobin, resulting in the reduction of VO2 max on cigarette smokers; in high concentrations, it results in injury or death
carbon monoxide
A colourless, odourless, flammable, highly toxic gas (chemical formula CO)
carbon nanofiber
any nanostructure of graphene layers arranged as stacked cones, cups or plates
carbon nanofibers
plural form of carbon nanofiber
carbon nanofibre
Alternative spelling of carbon nanofiber
carbon nanofibres
plural form of carbon nanofibre
carbon nanofoam
an allotropic form of carbon consisting of a low-density, three-dimensional web of graphene plates, distorted by the inclusion of some seven-membered rings
carbon nanofoams
plural form of carbon nanofoam
carbon nanotube
any nanostructure, a member of the fullerene family, having graphene layers wrapped into perfect cylinders
carbon neutral
Having an overall zero carbon footprint after carbon emissions trading has been taken into account
carbon offset
a reduction in carbon dioxide emission by a third party purchased by a heavy carbon dioxide producer as part of carbon emissions trading
carbon oxide
carbon dioxide
carbon oxide
carbon suboxide
carbon oxide
carbon monoxide
carbon oxychloride
Alternative form of carbonyl chloride
carbon oxysulfide
carbonyl sulfide
carbon oxysulphide
Alternative spelling of carbon oxysulfide
carbon paper
A sheet of paper with one of the faces impregnated with carbon, used to make carbon copies
carbon papers
plural form of carbon paper
carbon planet
A theoretical type of terrestrial planet that could form if protoplanetary discs are carbon-rich and oxygen-poor
carbon print
an early photographic print made by soaking a carbon tissue in potassium bichromate
carbon printing
the photographic process of making a carbon print
carbon prints
plural form of carbon print
carbon process
the process of making carbon prints
carbon resistor
a simple electrical resistor containing carbon granules in a binder
carbon sequestering
a process whereby trees and other plants remove carbon dioxide from the atmosphere and through photosynthesis, turn it into plant material
carbon sequestration
The natural removal of carbon from the atmosphere by the soil and plants
carbon sequestration
Any of several processes for the removal of excess carbon dioxide from the atmosphere in an effort to mitigate global warming
carbon star
any of a class of red giant stars having a high proportion of carbon because of helium burning
carbon stars
plural form of carbon star
carbon steel
Any of a range of alloys of iron and carbon whose properties depend on the proportion of carbon
carbon subnitride
The compound NC-C≡C-CN; dicyanoacetylene
carbon suboxide
The gas C3O2, having a heterocumulene structure O=C=C=C=O
carbon tax
a tax levied on the use of fossil fuels, so as to discourage the production of the greenhouse gas carbon dioxide
carbon tet
carbon tetrachloride
carbon tetrabromide
the halogenated hydrocarbon tetrabromomethane
carbon tetrachloride
The halogenated hydrocarbon tetrachloromethane; a toxic, non-inflammable liquid, used as a solvent, in dry cleaning and in fire extinguishers
carbon tetrafluoride
the halogenated hydrocarbon tetrafluoromethane
carbon tetraiodide
the halogenated hydrocarbon tetraiodomethane
carbon trade
carbon emissions trading
carbon trading
carbon emissions trading
carbon transmitter
an early form of carbon microphone
carbon-12
The most abundant of the two stable isotopes of carbon, 126C, having six protons and six neutrons; it is the standard for atomic weight and is used to define the mole
carbon-13
the least abundant of the two stable isotopes of carbon, 136C, having six protons and seven neutrons
carbon-14
a radioactive isotopes of carbon, 146C, having six protons and eight neutrons; it is used in radiocarbon dating
carbon-copy
Attributive form of carbon copy

Nor does television screen violence provoke nationwide carbon-copy murders.

carbon-date
To gauge the age of an organic material by comparing the ratio of carbon isotopes

After carbon-dating the artifact, the archaeologist determined that it was of late bronze age manufacture.

carbon-ferrous
A type of metal alloy
carbon-ferrous
Pertaining to a type of asteroid, meteor, or comet, that contains mainly the carbon element and iron
carbon-intensive
Describing any process that has a high carbon footprint in relation to its economic importance
carbon-neutral
that absorbs the same amount of carbon dioxide as it produces
carbon-nitrogen-oxygen cycle
A group of nuclear reactions, that involve the interaction of protons with carbon, nitrogen and oxygen nuclei, thought to be the main source of energy in main-sequence stars of greater than 1.4 solar mass
carbon-paper
Attributive form of carbon paper

carbon-paper stain on my fingers.

carbon dioxide
heavy colorless odorless gas which is released in animal respiration and the combustion of plant and animal matter (absorbed by plants in photosynthesis and used in making carbonated beverages)
carbon capture and sequestration
Carbon capture and storage (CCS), (carbon capture and sequestration), refers to technology attempting to prevent the release of large quantities of CO2 into the atmosphere from fossil fuel use in power generation and other industries by capturing CO2, transporting it and ultimately, pumping it into underground geologic formations to securely store it away from the atmosphere
carbon capture and storage
Carbon capture and storage (CCS), (carbon capture and sequestration), refers to technology attempting to prevent the release of large quantities of CO2 into the atmosphere from fossil fuel use in power generation and other industries by capturing CO2, transporting it and ultimately, pumping it into underground geologic formations to securely store it away from the atmosphere
carbon fiber
Carbon fibre or carbon fiber can refer to carbon filament thread, or to felt or woven cloth made from those carbon filaments. By extension, the term is also used informally to mean any composite material made with carbon filament, such as carbon fiber reinforced plastic. Carbon fibers find many uses because of their strength and light weight. Carbon fiber was invented in the early 1960's at the Royal Aircraft Establishment at Farnborough, Hampshire (England)
carbon fibre
Carbon fibre or carbon fiber can refer to carbon filament thread, or to felt or woven cloth made from those carbon filaments. By extension, the term is also used informally to mean any composite material made with carbon filament, such as carbon fiber reinforced plastic. Carbon fibers find many uses because of their strength and light weight. Carbon fiber was invented in the early 1960's at the Royal Aircraft Establishment at Farnborough, Hampshire (England)
carbon footprint
The amount of carbon dioxide that a person or organization produces by the things they do, used as a way of measuring the amount of harm they do to the environment

There are lots of ways you can reduce your carbon footprint.

carbon footprint
The total sets of greenhouse gas (GHG) emissions caused by an organization, event, product or person."
carbon 14
A naturally radioactive carbon isotope with atomic mass 14 and half-life 5,730 years, used in determining the age of ancient organic, geologic, or archaeological specimens
carbon arc lamp
has carbon electrodes
carbon atom
an atom of carbon
carbon black
Any of various finely divided forms of carbon derived from the incomplete combustion of natural gas or petroleum oil and used to reinforce rubber and as an ingredient in inks, paints, crayons, and polishes
carbon black
A black pigment It imparts useful ultraviolet protective properties, and so is frequently suspended into plastic and elastomeric compounds intended for outside weather exposure
carbon black
An amorphous form of carbon, produced commercially by thermal or oxidative decomposition of hydrocarbons and used principally in rubber goods, pigments, and printer's ink
carbon black
the most widely used black pigment, also acting as a UV stabiliser in plastics
carbon black
A black pigment manufactured by collecting the carbon resulting from incomplete combustion of natural gas
carbon black
A pigment made of elemental carbon and ash
carbon black
A black pigment produced by burning natural gas in an insufficient supply of air
carbon black
an intensely black, finely divided pigment obtained by burning natural gas or petroleum oil with a restricted air supply used for formulatting black ink; aso refer to channel black
carbon black
a black colloidal substance consisting wholly or principally of amorphous carbon and used to make pigments and ink
carbon copy
{i} duplicate made using carbon paper; cc, copy of a document (sent to a third party); indication that a duplicate (of a letter, email) has been sent to a third
carbon copy
This is a method of sending a copy of an e-mail to someone, but implying that they are not the direct recipient For example, you send an e-mail with instructions to a group you manage, and CC it to your boss so that they know what's going on, but understand that the instructions in the mail were not meant for them to carry out When you carbon copy someone in an e-mail, the recipients in the To field of the e-mail are aware of the names in the CC field If you want to keep names secret from the To and CC recipients, you would use blind carbon copy
carbon copy
a copy made with carbon paper
carbon copy
E-mail that is send to someone else, but you receive a Cc: copy
carbon copy
Addresses: sends a copy of the message to other people, indicating the message is not directed at them, but may be of interest to them
carbon copy
a copy of a message which all persons on the Cc: list receive Recipients of the message can see who else it has been circulated to
carbon copy
An electronic mail feature that sends a duplicate copy of a message to all the addresses listed in the carbon copy field Also known as courtesy copy
carbon copy
If you say that one person or thing is a carbon copy of another, you mean that they look or behave exactly like them. She's a carbon copy of her mother
carbon copy
An exact copy of the Email message that is sent to another recipient
carbon copy
a copy of a message which all person on the Cc: list receive Recipients of the message can see who else it has been sent to
carbon copy
A copy of a message which all persons on the Cc: list receive Each recipient of the message can see other recipient's addresses See also Blind Carbon Copy
carbon copy
When people use the CC function of their e-mail program they use it to copy additional recipients to an e-mail See also blind carbon copy, e-mail
carbon copy
A copy of an e-mail message that is sent to another user in the e-mail message's header
carbon copy
A carbon copy is a copy of a piece of writing that is made using carbon paper
carbon credit
Carbon credits are an allowance that certain companies have, permitting them to burn a certain amount of fossil fuels. By investing in efficient plant it could generate lots of valuable carbon credits to sell to wealthier, more wasteful nations
carbon cycle
flow of carbon between living organisms and environment; thermonuclear reaction in the interior of stars
carbon cycle
Circulation through nature of carbon in the form of the simple element and its compounds. The source of carbon in living things is carbon dioxide (CO2) from air or dissolved in water. Algae and green plants (producers) use CO2 in photosynthesis to make carbohydrates, which in turn are used in the processes of metabolism to make all other compounds in their tissues and those of animals that consume them. The carbon may pass through several levels of herbivores and carnivores (consumers). Animals and, at night, plants return the CO2 to the atmosphere as a by-product of respiration. The carbon in animal wastes and in the bodies of organisms is released as CO2 in a series of steps by decay organisms (decomposers), chiefly bacteria and fungi (see fungus). Some organic carbon (the remains of organisms) has accumulated in Earth's crust in fossil fuels, limestone, and coral. The carbon of fossil fuels, removed from the cycle in prehistoric times, is being returned in vast quantities as CO2 via industrial and agricultural processes, some accumulating in the oceans as dissolved carbonates and some staying in the atmosphere (see greenhouse effect)
carbon cycle
a thermonuclear reaction in the interior of stars the organic circulation of carbon from the atmosphere into organisms and back again
carbon dating
Carbon dating is a system of calculating the age of a very old object by measuring the amount of radioactive carbon it contains. a method of finding out the age of very old objects by measuring the amount of carbon in them
carbon dioxide
is a colorless, odorless gas that occurs naturally in the Earth's atmosphere Significant quantities are also emitted into the air by fossil fuel combustion and deforestation It is a greenhouse gas of major concern in the study of global warming It is estimated that the amount in the air is increasing by 0 27% annually
carbon dioxide
Common gas found in the atmosphere Has the ability to selectively absorb radiation in the longwave band This absorption causes the greenhouse effect The concentration of this gas has been steadily increasing in the atmosphere over the last three centuries due to the burning of fossil fuels, deforestation, and land-use change Some scientists believe higher concentrations of carbon dioxide and other greenhouse gases will result in an enhancement of the greenhouse effect and global warming The chemical formula for carbon dioxide is CO2
carbon dioxide
A gas that contributes significantly to global warming, released primarily by the burning of fossil fuels for transportation needs, electricity generation, heating and industry, and concrete production Carbon dioxide is also released from burning forests, for example when tropical rainforests are burned to clear land for farming and grazing
carbon dioxide
A colourless, odourless, non-combustible gas, formula CO2 It is approximately 50% heavier than air, of which it is a normal constituent It is formed by certain natural processes (see carbon cycle) and by the combustion of fuels containing carbon, and it has been estimated that the amount in the air is increasing by 0 27% annually Only in the most exceptional circumstances do local concentrations of carbon dioxide in air rise to levels that are dangerous to health, but it plays a significant role in the decay of building stones and in corrosion (WHO 1980)
carbon dioxide
A heavy, colorless gas that is the fourth most abundant constituent of dry air, comprising 0 033% of the total
carbon dioxide
A colorless, odorless, non-combustible gas, present in low concentrations in the air we breathe (about three hundredths of one percent by volume) Carbon dioxide is produced when any substance containing carbon is burned It is also a product of breathing and fermentation Plants absorb carbon dioxide through photosynthesis
carbon dioxide
a naturally occurring greenhouse gas in the atmosphere, concentrations of which have increased (from 280 parts per million in preindustrial times to over 350 parts per million today) as a result of humans' burning of coal, oil, natural gas and organic matter (e g , wood and crop wastes)
carbon dioxide
recognized as the principal contributor to increasing atmospheric levels of greenhouse gases and therefore to global warming (see greenhouse gases) Society's use of energy is the largest factor in this carbon dioxide generation Carbon dioxide is produced by the burning of fossil fuels such as coal, oil and natural gas It is removed from the atmosphere through ocean absorption and through photosynthesis by growing plants
carbon dioxide
(CO2) A colorless, odorless gas produced by respiration and combustion of carbon-containing fuels Plants use it as a food in the photosynthesis process
carbon dioxide
A compound of carbon and oxygen formed whenever carbon is burned Chemical formula: CO2 Carbon dioxide is a colourless gas that absorbs infrared radiation mostly at wavelengths between 12 and 18 microns; it behaves as a one-way filter allowing incoming, visible light to pass through in one direction while preventing outgoing infrared radiation from passing in the opposite direction The one-way filtering effect of carbon dioxide causes an excess of the infrared radiation to be trapped in the atmosphere; thus, it acts as a greenhouse and has the potential to increase the surface temperature of the Earth
carbon dioxide
(CO2) A heavy, colorless gas that does not support combustion, dissolves in water to form carbonic acid, is formed especially in animal respiration and in the decay or combustion of animal and vegetable matter, is absorbed from the air by plants in photosynthesis, and is an atmospheric GREENHOUSE GAS
carbon dioxide
a colorless, odorless gas Carbon dioxide is a by-product of cellular metabolism that is eliminated by the lungs Carbon dioxide levels in the blood determine the breathing rate and the blood's acid-base balance (co2)
carbon dioxide
This gas is produced when anything organic is burned, and has no direct health effects - in fact the human body produces it when you breath out However CO2 plays an important role in adding to the greenhouse effect, which keeeps the earth warm In turn this is adding to global warming By burning fuel, road vehicles produce 19% of the UK's man-made CO2 emissions
carbon dioxide
A colorless, odorless, nonpoisonous gas, CO2, that forms Carbonic Acid when dissolved in water Carbon dioxide is typically produced during combustion and microbial decomposition Because carbon dioxide absorbs infrared radiation, rising levels of carbon dioxide in the global atmosphere over the past century have prompted concerns about climatic change and more specifically the Greenhouse Effect
carbon dioxide
a heavy odorless colorless gas formed during respiration and by the decomposition of organic substances; absorbed from the air by plants in photosynthesis
carbon dioxide
A gas present in the atmosphere and formed by the decay of organic matter; the gas in carbonated beverages; in water it forms carbonic acid
carbon dioxide
a colorless, odorless, nonflammable gas formed during decomposition, combustion and respiration CO2 is used in food refrigeration (dry ice), carbonated beverages (the bubbles and fizz), fire extinguishers and aerosol cans Whenever something burns -- such as gasoline, wood or a candle -- CO2 is produced from the available oxygen combined with the carbon in the fuel [return to top]
carbon dioxide
Carbon dioxide, a normal product of burning fuel, is non-toxic, but contributes to the greenhouse effect (global warming) All petroleum (hydrocarbon) fuels cause increased atmospheric carbon dioxide levels because they represent the combustion of fossilized carbon By contrast, using renewable fuels, such as ethanol, does not increase atmospheric carbon dioxide levels The carbon dioxide formed during combustion is balanced by that absorbed during the annual growth of plants used to produce ethanol
carbon dioxide
A gas with one carbon and two oxygen atoms (CO2) that is a combustion byproduct and the principal greenhouse gas
carbon dioxide
Water with a low pH value usually contains free carbon dioxide Its presence is caused generally by absorption of carbon dioxide (CO2) from the air as water falls as rain, or by decay of organic matter in the earth Well water containing substantial quantities of CO2 has a resultant low pH and corrosive qualities Carbon dioxide in water forms a weak carbonic acid
carbon dioxide
a colourless, odorless, aned slightly acid-tasting gas molecule which consists of one atom of carbon and two atoms of oxygen (CO2) It is produced in a variety of ways: by combustion or oxidation of materials containing carbon, such as coal, wood, oil, or foods; by fermentation of sugars and by decompostion of carbonates under the influence of heat or acids Carbon dioxide is a vital source to the Greenhouse Effect There are small amounts of it in the atmosphere to keep reflected heat from escaping Humans have made buildings and machines that release CO2 into the air The CO2 count in the air has nearly doubled since the beginning of the industrial era Trees help remove CO2 from the air as a natural process, but as humans keep on cutting down trees, there will be fewer and fewer recycled molecules of CO2, causing more carbon dioxide to be in the air Large amounts of CO2 in the atmosphere causes more heat to be kept in, causing global warming
carbon dioxide
Carbon dioxide is a gas. It is produced by animals and people breathing out, and by chemical reactions. A colorless, odorless, incombustible gas, CO, formed during respiration, combustion, and organic decomposition and used in food refrigeration, carbonated beverages, inert atmospheres, fire extinguishers, and aerosols. Also called carbonic acid gas. the gas produced when animals breathe out, when carbon is burned in air, or when animal or vegetable substances decay. Inorganic compound, a colourless gas with a faint, sharp odour and a sour taste when dissolved in water, chemical formula CO2. Constituting about 0.03% of air by volume, it is produced when carbon-containing materials burn completely, and it is a product of fermentation and animal respiration. Plants use CO2 in photosynthesis to make carbohydrates. CO2 in Earth's atmosphere keeps some of the Sun's energy from radiating back into space (see greenhouse effect). In water, CO2 forms a solution of a weak acid, carbonic acid (H2CO3). The reaction of CO2 and ammonia is the first step in synthesizing urea. An important industrial material, CO2 is recovered from sources including flue gases, limekilns, and the process that prepares hydrogen for synthesis of ammonia. It is used as a refrigerant, a chemical intermediate, and an inert atmosphere; in fire extinguishers, foam rubber and plastics, carbonated beverages (see carbonation), and aerosol sprays; in water treatment, welding, and cloud seeding; and for promoting plant growth in greenhouses. Under pressure it becomes a liquid, the form most often used in industry. If the liquid is allowed to expand, it cools and partially freezes to the solid form, dry ice
carbon dioxide
a greenhouse gas whose atmospheric concentrations have been continually increasing from its pre-industrial (1750-1800) levels of 280 parts per million (ppm) It is currently increasing at a rate of 1 3-1 6 ppm per year, with a concentration (1995) ranging from 356-360 ppm, depending on location There is a natural seasonal cycle in carbon dioxide levels in the atmosphere; CO2 decreases in summertime when plant productivity consumes CO2, and an increase in winter when biota are less active and respiration exceeds photosynthesis The main source of carbon dioxide increase in the atmosphere has been fossil fuel consumption, with biomass burning becoming more significant over the past few decades, currently contributing approximately 30% as much as fossil fuel emissions
carbon dioxide
(CO2)-a colorless, odorless, non-poisonous gas that results from fossil fuel combustion and is a normal constituent of ambient air
carbon dioxide
A colorless, odorless, non-poisonous gas that is a normal part of the ambient air Carbon dioxide is a product of fossil fuel combustion
carbon dioxide
A colorless, odorless, incombustible gas formed during combustion in fossil-fuel electric generation plants
carbon dioxide
gas that combines with water to form carbonic acid; formed by the combustion and decomposition of organic substances
carbon disulfide
A clear, flammable liquid, CS, used to manufacture viscose rayon and cellophane, as a solvent for fats, rubber, resins, waxes, and sulfur, and in matches, fumigants, and pesticides
carbon disulfide
a toxic colorless flammable liquid (CS2); used in the manufacture of rayon and cellophane and carbon tetrachloride and as a solvent for rubber
carbon drawing
sketch made using carbon pencils, artwork made using carbon crayons
carbon fiber
An extremely strong thin fiber made by pyrolyzing synthetic fibers, such as rayon, until charred. It is used to make high-strength composites
carbon filter
filter which removes carbon from a solution
carbon monoxide
(Otomotiv) A colourless and odorless gas that is emitted as a byproduct of burning gasoline. This poisonous gas is emitted by the exhaust system of your vehicle
carbon monoxide
gas containing one oxygen atom and one hydrogen atom
carbon monoxide
an odorless very poisonous gas that is a product of incomplete combustion of carbon
carbon monoxide
Carbon monoxide is a poisonous gas that is produced especially by the engines of vehicles. A colorless, odorless, highly poisonous gas, CO, formed by the incomplete combustion of carbon or a carbonaceous material, such as gasoline. a poisonous gas produced when carbon, especially in petrol, burns in a small amount of air. Inorganic compound, a highly toxic, colourless, odourless, flammable gas, chemical formula CO. It is produced when carbon (including coal and coke) or carbon-containing fuel (including petroleum hydrocarbons; e.g., gasoline, fuel oil) does not burn completely to carbon dioxide, because of insufficient oxygen. CO is present in the exhaust gases of internal combustion engines and furnaces. It is toxic because it binds to hemoglobin in blood much more strongly than does oxygen and thus interferes with transport of oxygen from lungs to tissues (see hypoxia; respiration). Symptoms of CO poisoning range from headache, nausea, and syncope to coma, weak pulse, respiratory failure, and death. CO is used industrially as a fuel and in synthesis of numerous organic compounds, including methanol, ethylene, and aldehydes
carbon monoxide gas
an odorless very poisonous gas that is a product of incomplete combustion of carbon
carbon monoxide poisoning
a toxic condition that results from inhaling and absorbing carbon monoxide gas; "carbon monoxide combines with hemoglobin and displaces oxygen in the blood
carbon nanotube
a fullerene molecule having a cylindirical or toroidal shape
carbon nanotube
A fullerene having a cylindrical or toroidal configuration
carbon paper
Carbon paper is thin paper with a dark substance on one side. You use it to make copies of letters, bills, and other papers. The drawing is transferred onto the wood by means of carbon paper. A lightweight paper coated on one side with a dark waxy pigment, placed between two sheets of blank paper so that the bottom sheet will receive a copy of what is typed or written on the top sheet. thin paper with a blue or black substance on one side, that you put between sheets of paper when typing on a typewriter in order to make a copy onto the second sheet of paper
carbon paper
paper covered with carbon used to make duplicates, copy paper
carbon paper
a thin paper coated on one side with a dark waxy substance (often containing carbon); used to transfer characters from the original to an under sheet of paper
carbon process
A printing process depending on the effect of light on bichromatized gelatin
carbon process
This is exposed under a negative and the film is transferred from the paper to some other support and developed by washing (the unexposed portions being dissolved away)
carbon process
Paper coated with a mixture of the gelatin and a pigment is called carbon paper or carbon tissue
carbon

  Silbentrennung

  car·bon

  Türkische aussprache

  kärbın

  Aussprache

  /ˈkärbən/ /ˈkɑːrbən/

  Etymologie

  [ 'kär-b&n ] (noun.) 1789. from Latin carbo

  Gemeinsame Collocations

  carbon dioxide, carbon footprint

  Videos

  ... carbon fiber, if you want to go that direction. ...
  ... He combines carbon and sulfur with saltpeter, ...

  Wort des Tages

  topiary
Favoriten