brush away a difficulty

listen to the pronunciation of brush away a difficulty
Englisch - Englisch
remove an obstacle; repress or ignore a problem
brush away a difficulty

  Silbentrennung

  Brush a·way a dif·fi·cul·ty

  Türkische aussprache

  brʌş ıwey ı dîfıkılti

  Aussprache

  /ˈbrəsʜ əˈwā ə ˈdəfəkəltē/ /ˈbrʌʃ əˈweɪ ə ˈdɪfəkəltiː/
Favoriten